De dream fan heity en memmy

In Amerikaanske húshâlding – heity, memmy en beppe – sykje in ferfanging foar harren adoptearre berntsje. Mei dat bern wie wat mis en doe is it stoarn. It lid fan de húshâlding dat se no op it each hawwe om har famyljelok folmakke te meitsjen is sels ek sa wat folmakke: in kreaze, fleurige jongkeardel, ien bonk spieren, koartsein: de Amerikaanske dream.
Spitigernôch hat er gjin gefoel en docht er alles foar jild.
Albee jout mei dit stik in satirysk byld fan de Amerikaanske (of
sljochtweihinne ‘moderne’?) maatskippij mei harren idealen fan foarútgong, har sentiminteel byld fan it lokkige famyljelibben en harren ôfwizing fan alles wat dêr net yn past.

Acht is mear as twa

It stik spilet yn it hûs fan Hanna en Hindrik van Movel. Sy binne fan doel om jûn út te gean. As Lysbeth, Hanna har freondinne, dat heart freget se oft sy dy jûns it hûs brûke mei om allinnich te wêzen mei har frijer. Peter, de man fan Lysbeth, freget op syn beurt oan Hindrik oft hy it hûs dy jûns brûke mei om in famke út te noegjen dat er noch nea sjoen hat, mar fan de tillefoan ken. As Sylvia, it aupair famke, heart dat de Movels jûn fuort binne makket sy in ôfspraakje mei de binnenhûsarsjitekt Alex dêr’t se mei skarrelt. Mar alles komt op de kop ferkeard as Hindrik in stikje fan in leafdesbrief lêst en tinkt dat Hanna in ferhâlding hat. Hy wol net mear fuort. Panyk yn it hûs, want eltsenien hie der al op rekkene it hûs dy jûns foar him allinnich te hawwen. As alle stikeme freonen en freondinnen dan de jûns komme is de gaos kompleet. Eltsenien wurdt foar in oar oansjoen en nimmen wit mear wa’t no mei wa hat. In hilarysk stik mei in goeie ôfrin.