Ricottataart & lijne (2 ienakters)

Ricottataart is in sober stik oer skamte en skuld. It stik fertelt it ferhaal fan 2 manlju, Ien en Oar. Ien sjocht werom op in traumatysk foarfal dat syn libben hielendal feroare hat. Oar lústert en jout kommintaar. Yn in oangripend spul besykje beide it libben wer op ’e rit te krijen.

Lijne giet oer freonskip en ferrie. It stik fertelt it selde ferhaal as yn Ricottataart, mar no sjoen troch de eagen fan de twa froulju dêr’t sprake fan is yn it earste stik.

(Alhoewol de twa ienakters yn elkoars ferlingde lizze, kinne de stikken ek apart spile wurde)

God yn Frankryk

God yn Frankryk is de tragikomyske tirade fan in stel dat fanwegen de ûnfrede oer it politike klimaat yn eigen lân emigrearre is nei Frankryk. En dêr sitte se dan.
Evert mei dizze dei syn ferhaal dwaan op de Hollânske radio. Mar as de radio ûnfangst wegert, en Frida betize rekket yn har joie de vivre, roppe se de help yn fan de putsjesman.
Stridend om de help fan de Frânsman, besykje beide om gehoar te finen. Sy by him. Hy by de wrâld.