De strikspjelde

In ‘sabeare hear’ wit op in ynleine wize en troch in falske beskuldiging fan stellerij ûnder syn drankrekken wei te kommen, neidat er it om ‘e nocht besocht hat mei de betsjinsters oan te lizzen.