Blomkje op kantoar

Lammert en Jan wurkje op kantoar. Lammert, in flotte jonge man, is altyd ynteresearre yn moaie froulju. Jan is just hiel ferlegen by froulju. Hy praat in soad oer syn mem en oer syn leafhawwerij: blomkjen. Op dizze wurkdei komt der in nije sjef, Rixt. Lammert sjocht har en is daliks fereale. Hy giet drekt by har lâns om ris efkes te praten. Underwilens sit Jan allinne as Jantsje mei de kofje komt. Jantsje hat in eachje op him en lit dit dúdlik blike, alinne Jan skynt der net sa’n soad fan te merken. Se griemt kofje oer syn boesgroentsje. Se wol it daliks waskje. Jan skammet him en ferstoppet him yn it archyf. De kollega’s fine it mar frjemd dat hy dêr sit mei de doar op slot. As syn mem dan ek noch lâns komt is de situaasje hielendal ûngemaklik. Uteinlik griemt Jantsje noch in kear de kofje oer Jan; dan kin hy ek net mear ferbergje dat er fereale op har is. Syn mem lit harren mar alinne.

De ôfrekken

In gefoelich petear tusken de wurkster en de dochter fan de famylje dêr’t se al jierren foar wurket. In soad frustraasjes wurde sadwaande ris in kear besprutsen. De wurkster wol der mei ophâlde, omdat se fynt dat se te min wurdearring kriget. Wylst de mem op stjerren leit rekkent de dochter op de wurkster, sa dat sy har eigen libben libje kin. Uteinlik kin de dochter útlizze wêrom’t se it sa swier fynt om foar har mem te soargjen. De wurkster beslút dochs te bliuwen.