It sit yn ‘e famylje

Tema: Wêrom in frou om fierrens te sykjen as der tichteby ien te finen is. Frâns Rinkes kin it as skriuwer goed dwaan, mar hy hat syn frou ferlern. Hy hat in studearjende soan fan 20 jier, tewyl’t syn mem by him ynwennet. Hja hawwe de romte fan personeel: Jan, de húsfeint, Harmke, de húshâldster, Beitske, in tsjinstfaam en dan noch Lyske, dy’t tydlik de ferpleging fan beppe op har nommen hat, neidat dy har skonk brutsen hat.
De famylje van Haaften, besteande út man, frou en in dochter-âldfaam, komme gauris by Rinkes-en-har op besite en it is sa klear as in klontsje dat dat foar de âldfaam om Rinkes te rêden is. Elkenien sjocht dat in gat yn ‘e kop, mar Frâns liket der blynseach yn te rinnen. Hawar, nei gâans wederwarichheden rekket de relaasje stikken en hat it noch gâns fuotten yn ’t gat ear’t Frâns en Lyske elkoar fine, tewyl’t soan Kees it by einsluten iens wurdt mei Beitske, de faam.

Mei opsetsin

Durk v.d. Velde driuwt mei syn freonen Pyt Smeding en dy syn frou Fokje in boekhannel. Durk hat Pyt en Fokje op in jûn noege foar in itentsje en mei har fjouweren (Durk syn frou Janny wie der ek by) hawwe hja neitiid fiks buorrele, dat de oare moarns wurde hja mar wat nuver wekker. Pyt en Fokje it earst en dy ûntdekke, dat Durk dea op ‘e bank leit. As Janny ek wekker wurdt, seit dy, dat hja him fermoarde hat, mar dat hja Pyt de skuld jaar wol. Hja hat de moard mei in huoddepriem dien en dy priem by Fokje yn ‘e tas stoppe. Nei lang praten wit hja der Pyt en Fokje fan te oertsjûgjen, dat dy beide fan de moard fertocht wurde sille, dat hja beslute dan mar om Janny te helpen it lyk út ‘e wei te bringen. Mar earst geane hja mar nei hûs ta. As de beide gasten fuort binne, docht bliken, dat Durk him dea hâlden hat mei it doel, in grap út te heljen. Omdat Durk in ferhâlding hat mei Fokje, is it Janny lykwols tinken. Hja hat mei opsetsin it paad sljochte foar de moard, dy’t hja op Durk dwaan wol.
Durk mient earst noch, dat dit mar gekheid is, mar as Janny mei de priem op him ta komt…… giet it doek ticht.