Weromreis

Ed giet mei syn frou trije dagen werom nei de stêd dêr’t se beide hikke en tein binne. As se op in terras sitte dêr’t hy har 42 jier lyn frege hat om mei him te trouwen, wurdt hij bestookt troch selsferwyt