Simmer yn Seelân

Henk en Katja Braam binne oan fakânsje ta. Op har fertroude plakje op de kamping wolle se ta rêst komme, mar dan krije se yn de karavan njonken harren nije buorlju. It is Hans, Henk syn sjef út de supermerk. Lit Henk dêr no al it hiele jier spul mei ha! It ‘waar’ slacht fuort om en de beide famyljes besykje inoar it libben sa soer mooglik te meitsjen. De oare gasten, û.o. in sportinstrukteur, fysioterapeute, frijfeint ensf.. wurde yn it konflikt meilutsen.
Uteinlik komt alles wer op syn poatsjes terjochte