Hynsteblom en Hynsteblom

De firma Hynsteblom en Hynsteblom is in handelskantoar, wer’t in protte dingen ferkocht wurde, teminsten as der wat oan te fertsjinjen is. Mark en Kees Hynsteblom binne de direkteuren en Appy is de magazynsjef, ien út tûzend. Hy wit altyd rie en sjocht alle hannel wol sitten. Mar wat net goed útpakt is de bûtenlânske wurkster, dy ’t swart yn tsjinst is. Joke van der Meer is fan de belêsting en komt der efter. Se moatte alle seilen bysette om ûngelokken foar te kommen. Juffer Anny is dyjinge wêr’t alles om draait. En mem Hynsteblom? Dat is wer in oar ferhaal. In stik dus wer ’t in protte út te heljen is.

Appeltsje

No ’t de famylje, wêr’t sy oan’t no ta wurke, fuort is, bliuwt de húshâldster allinne achter yn it lege hûs. Se is bang om yn harsels te praten, om’t se dan wer oan alderhanne dingen út it ferline tinkt. Ynienen wurdt se oansprutsen troch in appel dy ’t se opite woe. De appel stelt har gerêst en hat begryp foar har, mar ropt har ek op om it libben net samar foarby gean te litten. As har soan delkomt om har op te heljen, fret hy de appel op en makket sa har dream, ûnbedoeld, yn ien kear stikken. In oandwaanlike (hast) monolooch mei in absurd tintsje yn de foarm fan in pratende appel. (dy ’t op bân opnommen wurde kin of troch in akteur mei mikrofoan út de kûlissen wei spile wurde kin) De goedmoedige soan set mem op de ein wer wreed mei beide fuotten op ‘e grûn.
Dizze ienakter kin apart spile wurde, mar is ek diel fan in fjouwerlûk, neamd “Komme & Gean”. De húshâldster spilet ek yn de ienakter “Connie en Nico”, de soan Rudi yn de ienakter “Utwei”.