De Fanklup

Yn “De Fanklup” komme wy 4 freondinnen tsjin: Ans (sekretaris fan de Heino Fanklup Nederlân), Els, Betty (foarsitter) en Lys. De froulju ha ea yn de gloarjetiid fan Heino de Nederlânske ôfdieling fan syn fanklup oprjochte. Foar ’t earst yn tsientallen jierren sille se wer in fandei organisearje. We komme de froulju tsjin yn de feestseal fan it doarpshûs fan Oirsbeek tidens de tariedings op ’e moarn fan de fandei.

 

 

In Rus fersit de bus

In echte klucht! Wannear ’t in Russyske balletdûnser oerrinne wol ut it Eastblok nei it Westen en tafallich telâne komt yn it hus fan de kommandant (in hege funksje op it Ministearje fan Definsje) rint it hielendal út ‘e han. Alles giet ferkeard! En fansels wurdt der hurd mei de doarren slein, wurde der turbulente achterfolgingen ynset en binne de dialogen ekstreem fluch!

Bedgeheimen

Otto en Francien komme mei inoar yn’ e kunde fia ynternet en dat klikt daliks. Mar harren oare helten besoademiterje, dat wolle se net. Soks dogge jo net, dus it soe eins hiel goed útkomme as Jaap en Plien inoar ek leuk fine. Soe soks net te regeljen wêze? Om te begjinnen wurdt der in itentsje op tou set. Yn de tuskentiid siket Tim, de soan fan Francien en Jaap, nei syn earste leafde, wylst Sophie, dochter fan Otto en Plien krekt besiket dy leafde te ûntrinnen. en dy twa komme elkoar fansels ek tsjin…

Flatsoadsje

It stik spilet him ôf yn in appartemint, wêr’t Trudy op de planten passe sil foar de minsken dy’t fuort binne. It stik begjint as in romantyske komeedzje, mar slacht stadichoan om yn in spannende skriller. Trudy is in jonge aktrise sûnder wurk en sûnder freon, dy’t har oantreklike buorman Mark besiket te ferlieden. Hy is belizzingsadviseur, mar is er dat eins wol? Sûnder dat Trudy it yn’ e gaten hat, komt se yn in binde terjochte, wêr’t it fansels om jild draait. En wêr’t it gefaar hieltyd mear tichterby komt.