De oppas

De pensjonearre generaal Otto en syn frou sille in jûntsje út. Se ha Jan-Jaap útnoege om op de bern te passen. De generaal twivelt oft Jan-Jaap wol geskikt is foar soks. Mar och, wat kin der eins ek barre op sa’n rêstige jûn yn it stille plakje Breedvliet?