De frijer

Sarah en Richard binne troud, mar hâlde der in ‘iepen relaasje’ op nei. Sarah har frijer is gauris ûnderwerp fan petear, en Richard jout fuortendaliks ta dat er geregeldwei by in ljidske syn kommen hat, as se him op ‘e man ôf freget. Mar beide binne se net jaloersk en boppedat achtsje se earlikens it earstnedige foar in sûne ferhâlding.
Op in middei – sa’t se ferwachte hier – komt Sarah har freon – Max – wer ris oan (te sizzen Richard, tige sportyf klaaid), mar diskear om har oan te sizzen dat er in ein oan harren ferhâlding meitsje wol. Sarah kin ’t suver net leauwe, mar Max giet fuort.
As Richard dy jûns thús komt, docht bliken dat hy ek ta it ynsjoch kommen is dat Sarah har dûbel libben oerjaan moat. Alhoewel….