Rebecca

Dit stik is koart nei de oarloch skreaun en op it repertoire set fan it “Lyts Frysk Toaniel”. De sintrale problematyk is: hoe geane wy om mei de meiminske. Yn dit gefal in joads famke. En ek yn it ferset tsjin de fijân troch it ûndergrûnse wurk op it plattelân en yn de ferhâlding joad-net joad as it giet om ûnderdûkplak. En oan de ein fan it stik yn it meast dramatyske part: de relaasje tusken kristen en joad as it giet om de leafde tusken twa jonge minsken.

NB Omstavere werprintinge.