It feestje

In licht, geastich blijspul oer twa minsken, dy’t fan inoar hâlde, mar de man soe wat mear moed en inisjatyf toane moatte. As der op’ e saak in fakatuere frijkomt en dit him de gelegenheid jout om wat mear sjen te litten, beslute se om in feestje te hâlden as earste stap nei syn promoasje.
Dat feestje wurdt in teloarstelling en in ferromming tagelyk.

Sinnestek

Bart en Free binne op fakânsje yn Súd-Spanje. De filla, dêr’t se tahâlde, is eins fersein oan in oar.
Dy blykt ek noch te kommen: mei in freondinne.
Troch de ferwikseling fan de koffers is der in grut jildbedrach yn de filla. De polysje en in boef sitte hjir efteroan.
Stof genôch foar healwize ûntjouwingen.