In himel op ierde

Kerst en Sjoukje Haitsma hawwe ien dochter, Jel, dy’t alhiel ûnder ‘e tsjoen is fan Arjen. Arjen is in man fan frijheid, frije leafde, frij libje en bestean fan wat de natuer leveret. Har âlden nimme dat, ta Jel har fernuvering, hiel kalm op.
As Arjen by harren oan hûs komt, fertelle se de jongelju dat se al jierren sabeare-boartsje en beide stikem in relaasje bûten it houlik hawwe. Jel is ferbjustere en efkes letter stjoert se Arjen fuort.
As har âlden Jel fertelle dat se allinne hjoed mar sabeareboarte ha út goederbêst, dan docht bliken dat Jel út de sânde himel wer mei beide skonken op ‘e grûn stiet.