Russyske rûlette

Fjouwer Russyske froulju komme by inoar. Se binne allegearre widdo wurden omdat harren mânlju mei in stik as wat Ingelske offisieren Russyske rûlette dienen om sjen te litten hoe heldhaftich se wienen.
De froulju binne noch yn de rou en ha muoite mei alles wat Ingelsk is, ek tee. Mar wêr’t se noch mear muoite mei hiene, wie it skoalmastereftich gedrach fan harren mânlju. Sy mochten bygelyks gjin wodka drinke, allinne mar tee. Uteinlik fine de froulju, wienen se allinne mar besit fan de mânlju, alhoewol it kostberste besit fan de mânlju wie wodka. De froulju wolle gjin tee mear. Se binne it der oer iens, dat harren ûngelok mei tee begûn is. Se easkje fan de butler glêzen en pistoalen. Se wolle gjin tee, mar wodka drinke. En se wolle Russyske rûlette spylje.

De jonges De Vries

Trije broers sitte te wachtsjen yn de gong fan in sikehûs. Mem is opnommen en no beprate se hoe of it moat, it itensiden en de wask en mear fan sokke dingen. Miskien komt Trinette wol om harren te helpen.