Theedrinkerij

It sil foar Paul altyd de fraach bliuwe oft er syn bliksemkarriêre oan syn persoanlike kwaliteiten of oan dy fan syn oantrekkelike Nicole te tankjen hat. Op syn earste wurkdei as ‘sales- en marketingmanager’is sy útnûge troch de frou fan de direkteur. Dêr wurdt se direkt foar it blok set. Paul syn affeksje foar in hegere status ûntnimt him it sich op de realiteit. Hy hat totaal net yn ‘e gaten dat Nicole, út leafde foar him, ree is oer de grinzen fan it moreel talitbere te gean.
Mar dan blykt dat se nei in tydlike ynsinking tegearre wer fierder gean.