De erfenis

Iris wie destiids in hippy en is dat, ek neidat se mei in rike man troude, har fierdere libben bleaun. Dit ta grutte ergernis fan har dochters. Dan komt Iris te ferstjerren en kinne de dochters de erfenis opstrike. Der wachtet har lykwols in ferrassing.
In komyske en tagelyk in oandwaanlike ienakter.

Deasûnde

Karel, direkteur fan in fersoargingssintrum foar âlderen, moat op ’e nij besunigje. Syn assistinte Helga wit wol ried. Har eigen mem wurdt hjir ek ferplege, mar se liket net folle op te hawwen mei âlderen, oant se Betty moetet. Dizze deminte frou kriget besite fan har dochter Rosanne, lid fan de Twadde Keamer, dy’t tige skrikt fan hoe’t it der om en ta giet yn it fersoargingssintrum. Sawol Karel, Helga as Rosanne krije te meitsjen mei in pasjint dy’t hjir tydlik ferplege wurdt en dy’t neat ûntgiet…