As it bloed mar blau is

It stik spilet yn de wenning fan de gemeentesiktaris, dêr ’t fanwege in ferbouwing fan it gemeentehûs tydlik de gemeente-siktary ûnderbrocht is. Dizze rompslomp is tige tsjin ’t sin fan ‘e siktaris syn frou Helga, omdat harren dochter in pear wike mei fakânsje thúskomme sil. Dit thúskommen hat foar har oanlieding west om in fier famyljelid fan har manne’kant út te noegjen (in echte baron) en mei him in mennich freonen en goekunde. As ’t in bytsje slagje wol, moat Sytske oan in man mei blau bloed keppele wurde, want mem hat it moai heech yn ’t krop. Sytske heart by har thúskommen raar op fan mem har plannen en se wit har ek mar min oan te passen by de tydlike bestimming fan har thús, mei in grut ferskaat oan foar har ûnbekende figuren. Foaral troch de komst-op-útnoeging fan Lidwine Spek en har dochter Frânske, hat him al hiel wat ôfspile, ear ’t de baron op ’t aljemint komt.
Wat der dêrnei allegeare oan ûnfersjoene dingen folget, is yn koart bestek net wer te jaan, mar de ein komt mei in lokkige tiding fan Sytske, hân yn hân mei……..?

It sânde gebod

Skelte Beuzich moat de lêste tiid gauris jûns fergaderje. Skelte’s frou nimt it allinne-wêzen nochal lakonyk op, mar de húshâldster wurdt erchtinkend. Dat lêste liket reden te hawwen as sy yn’e attasjeekoffer fan baas Beuzich in grutte doaze bonbons fynt.
Dit is de oanlieding foar it sa bewende spul fan in klucht. Grut opskuor, alleman krûpt wei foar alleman. Oan’e ein fan it stik is elk wer tefreden omt bliken dien hat dat alles op in misbegryp berêste.
Dit stik is folle mear klucht as blijspul, it hat krekt wat mear yn as sljochtweihinne, in oanrieder!