Prins, Prinsesse

Der binne 5 famkes dy ’t om beurten oer har libben op dit stuit fertelle. Dat is nochal heftich. Twa jonges, werfan de iene in smjunt is en de boel besoademitert mei drugs. Fjouwer famkes reitsje yn ‘e sel, de fyfde is swanger fan de oare jonge. Der wurdt in famke berne.
In stik dat noeget kreatyf om te gean mei de typkes, it dekor en de omballingen.

Op kamp sûnder leafde

Learaar Theo Suiker en learares Trudy Zoet gean mei 7 jonges en 7 famkes “it bosk yn” om de bern fatsoen by te bringen. Sa wol direkteur Speikamp it. Hy strúnt om it kamp hinne om de boel yn de gaten te hâlden. Alles draait om de (puber)leafde. Op ‘e ein binne de jonges en famkes en Theo en Trudy it iens en Speikamp moat it mar útsykje…