Middeisskoft

In man en in frou hawwe yn it middeisskoft fan harren wurk meiïnoar ôfpraat yn in hotel. Se meie inoar graach lije, mar no’t se dan einliks allinnich binne, begjinne se te twifljen oan harren stikeme relaasje.