Flean op!

In húshâlding fan ‘Jan Steen’ fan Tineke, styfmem fan trije bern. Se is troud mei Hans. Har mem wennet by de húshâlding yn. Tineke is dejinge dy’t alles docht yn de húshâlding. Se wurdt brûkt foar alle ferfelende karweikes.

Flean op!

In húshâlding fan ‘Jan Steen’ fan Tineke, styfmem fan trije bern. Se is troud mei Hans. Har mem wennet by de húshâlding yn. Tineke is dejinge dy’t alles docht yn de húshâlding. Se wurdt brûkt foar alle ferfelende karweikes.

Wachtsje op Elsbeth

Yn in ienfâldich fakânsjehúske komme trije susters by elkoar om de fyftichste jierdei fan de âldste suster te fieren. Katja hat der hielendal gjin nocht oan (it liket wol in kringloopwinkel) , foaral omdat har houlik mei Simon ôfrint.
De oerpositive Renate (wat in alderaardichst húske) besiket mei har man om it doch noch gesellich te meitsjen. It is allinne wat lestich om feest te fieren as dyjinge dy’t har jierdei hat, op har wachtsje lit. Te mear omdat dy foar alles soargje soe. De ûnderlinge irritaasjes nimme ta en as Elsbeth dan einliks ferskynt, moat elk tige syn bêst dwaan om der doch noch in leuk wykeintsje fan te meitsjen. De susters binne út elkoar groeid en âld sear komt boppe. Ek de sweagers hawwe, sa docht bliken, ûnferwachte kanten