En in kromke bluf

Ergens op in lukse filla op in frisse neisimmerjun, soe de jonge Tanya krekt op bed gean, mar troch in betiizjend telefoantsje fan har aldere suster Joyce docht se dit net: It lichem fan har leafste muoike is presys ien jier nei har mysterieze ferdwining werom fun. Om it ien en oar dudlik te meitsjen komt ynspekteur Pancake nei de filla fan Tanya, wat ek it leste bekende wenadres wie fan muoike. Nei de komst fan de wat wraldfrjemde ynspekteur is de spanning te snijen, mar neat kin him fan syn stik bringe… of doch wol? Want uteinlik is neat dan ek minder wier….

De laits fan Izebaits

Yn it lân fan Keninginne Izebaits is wolfeart en rykdom.
Mei har soannen, Drip, Drup en Drop, in trijeling, soe se hiel gelokkich wêze moatte.
Hoe ’t it sa kommen is wit net ien, mar Keninginne Izebaits kin net mear laitsje. Dêr hat se in soad fertriet fan en is sels sa mismoedich, dat oaren yn har Ryk ek net mear laitsje meie. Ek har eigen bern net.
Dan betinkt Spion in snoad plan. Sûnder dat Izebaits it wit, docht hy as is er de Keninginne en stjoert alles en elkenien, ek it leger nei it Bûtenlân ta. De Bûtenlanners soene de Laits fan de Keninginne grif stellen ha.
Syn bedoeling is dan troch mei de Keninginne te trouwen, sels Kening te wurden.
Gelokkich pakt it aventoer wat oars út en komt alles wer op syn poatsjes telâne.