Wat in opskuor

Germaine hat in freon, Floor. Mar heit fynt him net goed genôch foar har. It is in suertsje. Komt it goed as Floor úteinlik foar wat opskuor soarget?

Wat in opskuor

Germaine hat in freon, Floor. Mar heit fynt him net goed genôch foar har. It is in suertsje. Komt it goed as Floor úteinlik foar wat opskuor soarget?

De pine fan ‘e kening moat ferdwine

It mearke giet oer kening Toermelint dy’t in ferskuorrende pine oan syn grutte tean hat. In protte dokters út ferskillende wynstreken ha besocht de foet fan de kening te genêzen. Oant no ta is dat noch nimmen slagge. De kening neamt se kwaksalvers en slút harren op yn de djipste kelders fan it kastiel. Wa kin de kening helpe?