De sigaar

David en Amy binne op twadde houliksreis. Se treffe Linda en Robert. David leit it oan mei Linda en hat net troch dat syn frou al rillegau de boel yn’e gaten hat. Se set har man geregeld foar’t blok troch alderhande ferhalen te betinken. Se is hiel gehaaid. Robert hat fan de affaire neat troch mar docht syn beklach by David. Hy fertelt dat hy it fermoeden hat dat syn frou in frijer hat, en mocht er der efter komme wa’t dat is, hy dy persoan omraak geweken nimme sil. Faaks kin David in bytsje om Linda tinke! Fansels rinne Linda en David tsjin de lampe en it liket der dan ek op dat it fjochtsjen wurd. Dan docht bliken dat David in grutte bangeskiter is. As Amy him letterlik en figuerlik hielendal útklaaid hat lit se him oan syn lot oer. Linda treft him alhiel feralterearre oan en sjocht yn dat se oan dizze man neat hat. Se lit him yn syn sop gearsiede en dat wie no krekt wat Amy graach woe. David hat syn les leard en sjocht no wol yn dat er sûnder Amy neat is.

De dilettanten

Bert en Roos, in troud stel, dy’t altyd bekfjochtsje, ha in dochter: Janneke. De beppe fan Janneke hat yn har testamint bepaald dat Janneke net mei in muzikant trouwe mei. No wol se trouwe mei de dirigint fan it koar, der’t har heit ek yn mei sjongt. Om tastimming foar it houlik te krijen, wurdt in fakânsjeleafde fan Janneke, in Italjaan, spile troch de dirigint, yn it spul brocht. Ferwikkelingen genôch foar in moai blijspul.