Alde Groeden

De âlde mefrou Tonia van Appingen hat “fout”west yn ‘e jierren 1940-1945, en se fynt dat se mei dat N.S.B.-ferline al te lang en te swier straft is. Se hat har nichtsje (?) Suzan allinne grut bringe moatten en ek Suzan is beynfloede troch de bitterheid fan har tante. De âlde mynhear Simon Hermerg hat as heal-joad de holocaust oerlibbe. Ek hy moat noch faak oan syn kamptiid tinke, oan de befrijing troch de Russen en oan de nei-oarlochske perioade fan’t weropbouwen fan ús lân. Hy hat it dêr geregeld oer tsjin syn soan (?) Paul. Tonia en Simon binne beide al op jierren en krije foar allerhande kwalen medisinen, dy ’t harren besoarge wurde troch Marja Horjus, de wykferpleechkundige. De beide folslein-anti-poden Tonia en Simon wenje, sûnder dat se it witte, neistelkoar yn in appartemintekompleks.
As dêr op in dei gjin wetter út’e kraan komt fanwegen in reperaasje oan it liedingnet, moat Paul in glês wetter by de buorlju helje foar syn sike heit. Dêr moetet er Suzan, en tusken dy beide bloeit wat moais op, wylst sy harren iensume heit en tante oanelkoar koppelje wolle…As dan bliken docht dat Simon en Tonia sa ’n ferskillend ‘oarlochsferline’ ha, hâldt Marja Horjus har hert fêst. Sy is op ‘e hichte fan de oertsjûgingen fan har pasjinten en makket geandewei it stik mei, hoe ’t Simon en Tonia harren mieningsferskillen útfjochtsje. Se binne beide goed rap mei de mûle en hâlde, hast tsjin better witten yn, fêst oan eigen gelyk. Mar…it is allegearre al sa lang lyn en dan komt de twifel: wa of wat wie no ‘goed’ en wa en wat wie ‘fout’? Paul en Suzan skodzje it ferline fan harren ôf en geane miskien tegearre fierder; soe dat der foar Simon en Tonia, oan’e ein fan har libben, ek noch yn sitte?
Dejinge dy ’t hâldt fan in toanielstik mei pittige dialogen oer in wat dreech ûnderwerp, mar dochs hopet op in ‘leaf’ ein, krijt mei ALDE GROEDEN waar foar syn jild.

De flok fan Valkenstein

Slot “Valkenstein” wurdt bewenne troch graaf Rudolf XX en syn trouwe feint Jehannes. Tegearre besykje se yn ferbân mei de earnstige finansjele sitewaasje de holle boppe wetter te hâlden. Nachts dwale de geasten fan Rudolf de Frek en Rudolf de Soutmoedige om.. Omdat dy beide tragysk oan harren ein kaam binne, rêst der in flok op harren:
Rudolf de Frek moat besykje om it sabeare-ferlerne famyljekapitaal oant op de lêste sint te tellen en Rudolf de Stoutmoedige moat besykje om nije fijannen fan “Valkenstein” te ferdiuwen. Nei ieuwen krije se harren kâns, as twa trochtrape dogeneaten fan bankdirekteuren, Habbekrats en Jildstriker besykje om it slot goedkeap yn hannen te krijen. Se wolle it ferbouwe ta in lúks hotel, en om dat doel te berikken ferfalskje se allerhanne geskriften én se hiere spoekejagers yn. De spoeken witte lykwols de bedragers te ûntmaskerjen en de spoekejagers te ferdriuwen. Sa wurdt Rudolf de Stoumoedige fan syn flok ferlost. Om út ‘e skulden te kommen, beslute graaf Rudolf en Jehannes om it kastiel iepen te stellen as jeugdherberg.
Yn ‘e nacht moetsje guon bern de iensume Rudolf de Frek; se helpe him om it famyljekapitaal te tellen en ferlosse him dêrmei fan syn flok. Mei it weromfûne famyljekapitaal kin it stamslot op haren en snaren rêden wurde. ‘De flok fan Valkenstein’is in stik mei de noadige ôfwikseling, humor en spanning….