Freonen yn frede

It is 5 maaie. Yn in ‘goede’ hushalding mei trije generaasjes komt dan, neist tankberheid, ek ald sear nei boppen. De jeugd wol allinne mar in dei frij en feestfiere. As de buorman komt mei it berjocht dat in man dy’t ‘fout’ wie yn de oarloch in lintsje krije sil, wol pake aksje fiere. Mar as dúdlik wurdt dat de man nei de oarloch alles wer goed makke hat, bynt pake yn.