Underguod mei remspoaren

“Underguod mei remspoaren” befettet dialogen ut it boek ‘Generation X’ fan Douglas Coupland.