It priisknyn

Hy is tige fretterich, byt de hushaldlike help heale fingers of en is kampioen. Mar as de grutske eigner fertelt dat it knyn kampioen wurden is, stiet it knyn al op in sacht pitsje te protteljen.
In spitich fersin, mar hoe makkest dat wer goed en hoe ferklearrest it lege hok? In plakferfanger fan Karolus, in meager skarminkel, bringt gjin oplossing. It komt fansels wol goed, mar der is wol it ien en oar foar nedich.

De sekte fan Swami

De freonen Theo en Willem slute harren oan by de sekte fan goeroe Swami Sri Ramshni, fanwege de ‘ frije seks’! It docht al gau bliken dat dizze sekte neat út te stean hat mei seks, mar mear mei de hannel yn drugs.
En dy stiim fan de goeroe kenne se.
Dan giet harren in ljocht op. Se spylje it spultsje mei en sa slagje se der yn dat de hiele drugsline oprôlle wurdt.

Chez Dolly encore

It wol en wee yn in nachtclub Chez Dolly. Hjir spylje har in protte komyske en minder komyske saken ôf mei ek in ferskaat oan types.
Eigentiidsk, mei in ferhaal wat de taskôger fan begjin oant it ein yn de besnijing ha sil.

Chez Dolly encore

It wol en wee yn in nachtclub Chez Dolly. Hjir spylje har in protte komyske en minder komyske saken ôf mei ek in ferskaat oan types.
Eigentiidsk, mei in ferhaal wat de taskôger fan begjin oant it ein yn de besnijing ha sil.

Is goed

De âlden fan Noortje wenje yn in moai en grut hûs mar se ha gjin neil om de kont te klauwen. De saak fan Noortje’s heit Winand is faillyt.Winand rekket oan’e drank en Noortje har mem Puk siket mear in strukturele oplossing. Har dochter soe mei Jan-Willem trouwe kinne, syn âlders meitsje mei harren syljacht in wrâldreis en moatte dus wol jild ha. It houlik moat in sukses wurde. Erkan, de klus-Turk is ynhierd om de grutte hal op te knappen, hy sil ek trouwe, mar hy hat syn breid inkeld op in ûndúdlike foto sjoen. Ek Loet, de weddingplanner is ynhierd. Jan-Willem is op it moment suprême smoardronken en der moat dus in oplossing fûn wurde. Erkan nimt it plak yn fan Winand en oarsom. De gefolgen binne minder simpel. Acelya komt oan (de oansteande breid fan Erkan) en sy ferwachtet dat Winand de heit fan har bern wurdt. Fierder docht bliken dat de âlden fan Jan-Willem ek gjin jild ha, Jan-Willem twivelt oan syn ‘natuer’en úteinlik giet it houlik fan Noortje en Jan-Willem ek net troch. Mar in oar houlik liket op kommende wei…

Lodewyk fjirtjin en in heal

It stik spilet yn de 17e ieu yn it kastiel fan de kening. It komt him net sa krekt mei de froulju en ien kear yn’t jier nimt er in bad. Keamerhear Jacques kriget de opdracht om ûnder alle omstannichheden syn frou, keninginne Maria-Theresia bûten de doar te hâlden. Dit is net sa’n ienfâldige taak, de tsjinstfaam, Chantal mei de grutte tetters, de balletlearaar en noch mear minsken binne gek op Jacques. De man rekket al hiel fan slach en as dan blykt dat de keningin ek wol sin oan him hat, ropt er de kardinaal der by. Midden yn dy tizeboel komme der in pear toeristen oan it hof en tagelyk komt de keningin mei in ultimatum. Se wol binnen twa oeren har man sjen en oars giet de kop fan de keamerhear der ôf. De manlike toerist Harco wurdt ferklaaid as kening, omdat er in protte op him liket. Dit liket in gouden greep te wêzen!

It kostúm fan de Keninginne fan Denemarken, moat je beg

noch gjin beskriuwing

Dy deis yn hotel Bearefel

Hotel Bearefel is in nij hotel, mar as de earste gasten komme, docht bliken dat se eins noch net hielendal klear binne. Der is te min personiel. De resepsjoniste moat ek de koffers sjouwe en de badmaster moat yn ‘e betsjinning. Dit jout allegear misbegryp en argewaasje. Ien fan de gasten is prinsesse Minouschka, dy’t flechte is út it paleis fan har heit. Dy wol dat se woestynfluitles nimt fan Ali Ben Soufie. Minouschka wol dat út noch yn net en bedarret sa mei har hofdame yn hotel Bearefel. Mar as se te min sinten ha om de oernachting te beteljen, beslút Minouschka om har djoere jurk om te ruiljen foar gewoane klean. Dêrtroch wurdt se sjoen as in gewoan famke en kin se in baantsje as pikolo oannimme. Lykwols geane der geroften dat der in prinsesse útfanhûzet yn hotel Bearefel. De kening hat sels in beleanning yn it foarútsicht steld foar dyjinge dy’t de prinsesse fynt. Dit feit lûkt fansels allegear types oan dy’t de beleanning wol opstrike wolle. Wa sil de echte prinsesse fine?

It jierdeifeestje fan Miss Sophie

In itentjse foar seis persoanen by de âlde ‘Miss Sophie’. Om’t de gasten ferstoarn binne is de âlde butler ferplicht om njonken it servearjen ek de plak fan de oare personaazjes yn te nimmen by it ’toasten’. Sels stomdronken bliuwt er syn bêst dwaan. .

Bûnzjen fan boppen

Mathilde Sterkendam, in frijgeselle frou, fersoarget har mem, in rike mar sike frou. Mem makket har kenber trocht te bûnzjen op’e flier. En alle kearen as der bûnze wurdt moat Mathilde opdrave. De oare twa bern bekroadzje har amper om it wol en wee fan mem (Conny) en dochter. Bruno, de soan, is in plastysk sjiruch dy’t ferslave is oan de kokaine. Hy besiket syn mem inkeld om jild te lienen foar syn djoere ferslaving. Eugenie is de frou fan Bruno, mar se wol skiede. Eugenie is ferslave oan drank en besiket har skoanmem inkeld om har beklach te dwaan of om jild te lienen. Mathilde hat noch in suster, Simone. Simone is troud mei Berend Onnes, harren lokkige houlik liket oan klisjees en truttichheid ûnder te gean. De iennige stipe dy’t Mathilde kriget by de fersoarging fan har mem is dy fan de húsdokter, Richard Fausser. Al gau barre der frjemde dingen; Berend Onnes kriget in fataal hertynfrakt- wylst er noait earder hertklachten hie. De húsdokter is der lykwols fan oertsjûge dat it it hert wie. Dan ferstjert de mem fan Mathilde, mar it bûnzjen giet troch. Simone Onnes rydt har dea as gefolch fan stikkene remkabels. De húsdokter liket ferstân te hawwen fan auto’s. In ynspekteur fan plysje – ynspekteur Els Zinger_ hat sa har twifels oer wat der allegear bart by de Sterkendammen. Mar dan sjogge wy hoe’t de foarke yn’e stôk sit. Mathilde en de húsdokter fermoadzje tegearre Eugenie Sterkendam. Mathilde wol op dizze wize oan it jild fan har mem komme, en tagelyk it “bûnzjen yn har holle”stopje. No moat Bruno noch dea. It rint speak en Richard Fausser sjit him dea en daliks komt ynspekteur Els Zinger opdraven. It spul liket nei de ein te rinnen en Mathilde en de húsdokter binne derby. Mar dan neamt de ynspekteur mefrou Sterkendam Mathilde. En Mathilde neamt de ynspekteur Els. It lêste skot falt en Richard Fausser stoart del.
In spannend ferhaal, mei in soad ferrassingen en in hiele ûnferwachte ûntknoping.

In stille gast

Yn kafee “Chez Durkje” swetst Sjon wakker op oer syn nije rykdom. hy hat nammelik in smoarrike frou troud en dat jout him mooglikheden om mei jild te struien, yn djoere auto’s te riden en yn lúkse te libjen. Durkje, de barfrou, ken Sjon al wat langer as hjoed en lit him moai prate, mar der sit yn it kafee ek noch in klant, dy’t it hiele ferhaal fan Sjon oanheart. De konsternaasje is grut as op’e ein bliken docht wa’t dizze stille en mysterieuze gast is.

Mem skriuwt in boek

Mem hat in foar har dwaan romantysk boek skreaun, mei patetysk taalgebrûk. In bytsje in “braaf” boek dus. Mem is fan plan it oan in útjouwer oan te bieden. Mar har dochters fine it manuskript en ék sy fine it te “braaf” en feroarje stikem wat wurden en sinnen, mar skriuwe der ék in oantal pikante details by. Mem wit hjir neat fan, it boek wurdt goed ûntfongen en sil ek ferfilme wurde. Mem út’skroeven; mar wit sy eins wol om hokker ferzje it giet?

Wa wol der spoekefleis?

Om’t Petra en Johnny meielkoar “geane”, wolle de oare bern út de klasse harren foar de gek hâlde. Se wurde beide los fan elkoar oerhelle om foar in tientsje de jûns om tsien oere by it âlde kastiel te ferskinen. Allinne it “spoeket” dêr. Mar beide doarre wol en treffe elkoar dêr. Se krije algau yn’e gaten dat de klasse har in poets bakke wol en beslute harren in koekje fan eigen daai te jaan. De rollen wurde omdraaid en de “spoeken” wurde no sels benaud.

Charly 9

As yn 2020 de wrâld troch in nukleaire katastrofe troffen is, is it libben op ierde allinne noch mar mooglik ûnder de grûn, foar dyjingen dy’t it oerlibbe hawwe, útsein yn Australië, dêr’t men noch boppegrûns libje kin. In ploech bern libbet yn de romte Charly 9, ien fan harren hâldt stikem in hûn, dat jout kribbekeurigens. Ut Australië komt in nij famke, dat brekt de sleur en elts besiket har foar de eigen ynteresse te winnen. Dan komt in feilichheidsagint de hûn op’t spoar en driget de hiele kliber straf te krijen op ien famke nei, dat by ûngelok de hûn yn’e kikert rinne litten hat. Krekt op dat stuit kundigt de omropper oan, dat Charly 9 oanwiisd is om nei Australië ta te ferhúzjen. Allinne it Australyske famke bliuwt omdat har mem yn Charly 9 wurk hat en dan beslút in jonge ek te bliuwen.

De tovener fan Oz

Dorothy wennet by har omke en tante yn Kansas. As der in grutte stoarm oer’t lân raast wurdt se mei hûs en al optild en komt del yn’t Kauwertsjeslân by de goede Heks fan’t Noarden. Se wol wer graach nei hûs en kriget te hearren dat se nei de kening fan Oz gean moat, hy wennet fier fuort yn’e stêd fan Smaragd. De reis sil gefaarlik wêze, se moat benammen om de kweade Heks fan’t Westen tinke. Op reis moetet se al rillegau de Fûgelferskrikker, hy wol de kening fan Oz om ferstân freegje. Efkes letter moetsje se Laffe Liuw, hy wol ek mei en freegje om moed. Dêrnei komt Robot op harren paad, hy wol graach in hert ha. Se treffe de Heks Walgina mar witte te ûntkommen. By de tovener oankommen krije se te hearren dat se earst in opdracht útfiere moatte: de toverbiezem by Walgina weihelje. Se wurde finzen nommen en Dorothy moat hurd wurkje. As se sjocht hoe’t Walgina Laffe Liuw pleaget wurdt se tige lulk en smyt in amer wetter oer har hinne, dêr kin se net oer, se raant en der bliuwt neat fan oer. Dorothy set de tovermûtse fan Walgina op en freget de “Gevleugelde Apen” om help. Se moatte de Fûgelferskrikker wer yninoar sette en ek de Robot. De “Gevleugelde Apen” bringe harren mei de toverbiezem werom nei Oz. De tovener jout de Liuw moed, de Fûgelferskrikker ferstân en de Robot in hert en soarget dat elk wer sûn en wol thús komt.

It stik is te spyljen mei jong en âld en freget in rom toaniel mei goede beljochting en lûd. Jonge bern fan ± 6 jier ôf sille hjirfan genietsje as taskôger, mar ek as meispiler.

Fertel my noch in ferhaaltsje

De ferhâlding fan mem en dochter yn’e rin fan sa’n 40 jier. As it stik begjint is de dochter ± 5 jier.
Oan’e ein fan it stik is de ferhâlding omdraaid: de dochter is mem wurden en de mem is ôfhinklik fan’e dochter.

In gast tefolle

It lytse romantyske hotel ” De zeven kabouters” docht wat ferâldere oan. Sjors en Anneke Hulsman driuwe de saak mei help fan it keamerfamke Tilly.
Rioelsjoernalist Gerard Hals wol de kwaliteit fan it hotel buorkundich meitsje en dat belooft fansels net folle goeds. Foardat hy lykwols ta dieden oergean kin wurdt er fermoarde. Wa, o wa is de dieder? Oan kommissaris Vredenhof de taak om de moard op te lossen.

Party mei stress

Yn earsten is dit stik foar toaniel skreaun en ek spile, mar fuort letter is it yn – troch de auteur – bewurke foarm brûkt foar in televyzje-útstjoering. By de oersetting is gebrûk makke fan beide ûnderdielen, sadat nije fynsten bewarre bleauwen en it stik dochs ek geskikt bleau foar toaniel.
Mar der binne wol aardich wat ’technyske’ helpmiddels noadich om de krekte sitewaasje en sfear op te roppen. Yn ‘e flat fan Gavin wurdt in feestje fierd en elkenien klammet him fêst oan it gewoane buorrelpraat, wylst der him bûten sokssawat as in militêre kûp ôfspilet… Yn ‘e fierte it lûd fan in helikopter, lûden fan ‘e strjitte. Minsken sitte en steane; in bar mei flessen en folle glêzen dêr’t elk him sels mei rêde kin.

Johanni Moriendi sunt

Mem wurdt 80. De bern binne der allegearre: Hanna, Joke, Hans, Johan en Jannik. Oan’e wand de pertretten fan de fiif heiten, Johannes I o/m V. De bern bongelje ûnder elkoar hoe’t dy Johannessen oan harren ein kommen binne, elk toant syn eigen eigenaardichheden. Dan komt der besite, Johannes VI. Nei lang kedizen wurdt hy der ynlitten om’t mem it wol. It wachtsjen is noch op mem, dy’t har klear makket foar it feest.
Stadichoan wurdt de sfear rúzje-achticher en Johannes bemuoit him der mei. Jannik wurdt dit te stûf en hy skillet syn freon Wim, dy’t er ferslach docht fan it ferrin fan de tastân. Dan komt mem, se wurdt yn de petearen behelle en dan docht bliken dat se alle Johannessen it hoekje om holpen hat. Johannes VI wol de plysje skilje, mar mem is him foar en plukt him nei in bettere wrâld. Dan komt dochs de plysje, warskôge troch Wim. De bern beweare allegearre dat sy de dieder binne en wurde ynrekkene. De plysje hat begrutsjen mei mem, dat har bern jaloersk binne op de frijer fan harren âlde mem. Mem bliuwt achter en hinget pertretten op fan de fiif bern.

In saak fan gewicht

‘Dúnsate’ is in slankheidsynstitút mei as haad Edzard Stienstra, alias Masjupo Basjwata. Edzard wurdt bystien troch Monika, de skientmespesjaliste en Erik, de masseur en sportynstrukteur. Lotte, dy’t in relaasje hat mei Edzard, fungearret as gastfrou. De filosofy fan ‘Dúnsate’ is basearre op in al lang ferstoarne berchmûnts út Nepal en dêrta wurdt it natuermiddel Liposan brûkt.
Mar yn werklikheid sitte Edzard en Monika yn ‘e kokaïnehannel, de koke wurdt ferhannele as flessen Liposan Eksport.
Oan ’t begjin fan ‘e nije wike slankheidsterapy komme wy yn ‘e kunde mei de meidoggers oan dy kursus. De measten komme wol om ôf te fallen, mar dochs barre der frjemde dingen. Sa is ien fan de gasten in altyd itende kommissaris fan ‘e plysje, mefrou Vredenhof, dy’t op oanstean fan har sjef oan ‘e kursus meidocht. Sawol de gasten as de lieding gedrage harren nuver, elkenien liket inoar yn ‘e gaten te hâlden en dan ynienen falt de earste deade: Edzard.
De pleatslike plysje hâldt it op in hertoanfal mar Vredenhof tinkt harres! As Erik it dan ek noch ôfleit siket sy nei de wierheid: wat stiet der yn de doaze fan mefrou Grau? Hoefolle hat mefrou Falk foar de kursus betelle? Wêrom is mynhear Segers der eins? Wa fermoarde Erik? En ta beslút: Is Edzard eins wol stoarn oan in hertoanfal?