It apepoatsje

In echtpear kriget op in reinige middei besite fan in âld-militêr, dy’t in mysterieus geskink meibringt. As it echtpear it kado oannimt binne de gefolgen ferskriklik en wylst se besykje it kwea te kearen, komt der allinne mar mear ellinde.