De Tsjelp

In amateur-fûgeler libbet him út op ‘e siik nei de Tsjelp. De profesjonele ‘ornitologen’ dy’t dizze ‘Tjerk Vermaning’ fan de fûgelerij op sleeptou mei krigen ha, binne minder entûsjast oer dit mysterieuze fûgeltsje. Wa ‘sjocht se fleanen’?

It stânbyld

Yn it doarp sil in fontein mei dêrop in Grykse goadinne pleatst wurde. Boer Gelf sil it byld ûntbleatsje. Der is twaspjalt yn it doarp oer de kar fan it byld. De bern fan Gelf wolle heit te fiter nimme by it ûntbleatsjen fan it byld. Hja binne it ek net iens mei de kar. Se wolle it byld omwikselje mei in etalaazje-poppe, mar foardat it safier is barre der allegear oare dingen. De poppe komt sels by mem op bêd.

Mem sil yn saken

In mem mei twa dochters. Mem kin in goede opdracht brûke, want sy is krekt in reklameburo begûn. Dan komt de direktrise fan in útjouwerij fan tiidskriften op besite, as de beide dochters thús binne; mem ôfgryslik senuweftich, se wol graach wurk ha. De direktrise komt yn in Ferrari-sportauto en de jongste dochter pikt stiekem de kaikes en makket in ritsje. Mar se wit net, dat der al in skeaplakje op de auto sit en sadwaande tinkt se dat sy it dien hat, wylst se in boadskipke die. Enfin, panyk. Se lit it skeaplak meitsje en mem docht alle war om de direktrise har fuortgean út te stellen. It komt allegear wer goed en mem kriget har opdracht. In leuk stikje foar in fleurige ienakter-jûn.

De goate

“Pension de Goate” in opfanghûs foar dak- en thúsleazen hat 4 bewenners. Alle bewenners ha har eigen spesifike eftergrûn:
1. in oan legerwâl rekke akteur
2. in wat âlder hoerke
3. in “junk”, dy’t dakleazenkranten ferkeapet, mar eins graach skriuwer wêze woe
4. in swalkster, dy’t har besit yn in winkelkarke hat en in pop as har bern behandelt.
It pension wurdt laat troch Toos, in wat autoritêre frou mei in hert fan goud. Fan in frijwillichster, Pien, dy’t yn it pension wurket, docht letter bliken dat sy research docht foar in rol as swalkster yn in t.v. soap-searje.
Mei help fan it bestimmingsplan besiket de buert, yn’e persoan fan in buorfrou, it pension ta evakuaasje te twingen. Dan kriget Pien de rol yn de soapsearje. De bewenners krije elk in by har passende taak yn’e begelieding fan it nije talint: “Pension de Goate” wurdt “Impressariaat de Goate” en mei yn de buert bliuwe.