Ferfalske

It stik spilet him ôf yn in atelier/húskeamer fan in skilder. De skilder ferfalske eartiids skilderijen; doe ’t de kenners hjir efter kamen, waard it him te hjit ûnder de fuotten en flechtte hy mei in frou nei Súd-Afrika.
Syn eks-frou, dy’t him net snuven hearre mei, en dochter bliuwe yn Nederlân efter. It ferhaal begjint op it stuit dat de plysje de dochter freget nei it atelier (yn Nederlân) fan har heit te kommen, omdat har heit, dy’t sy net ken, dêr fermoardde fûn is. Hja komt mei har freon – in krekt ôfstudearre keunstkenner- nei it atelier en wurde dêr troch in “inspekteur” opfongen.
Fierder draait it ferhaal foaral om in echt skilderij dat in protte jild wurdich is. De man tinkt dat syn eks dat earne ferstoppe hat.
Uteinlik blykt de skilder net fermoarde te wêzen (hy is de “inspekteur”), hy wurdt troch de freon fan syn dochter ûntmakere.
Al mei al in echte skriller.

De freonen fan Tenerife

Unferwacht komme “fakânsjefreonen”, útfanhûs by Henk en Geenie Ederveen. Dizze útfanhûzers dogge oft se elkoar troffen ha op in fakânsje en doe útnoege binne troch Henk en Geenie.
Dy witte der neat mear fan en wolle dizze “freonen” wol wer slite.
Derom roppe se de help yn fan in toanielspyljende buorman om harren kwyt te reitsjen.
In echte klucht, allegear kolder en brike sitwaasjes.
Jo kinne jo foarstelle dat jo yn ’t echt ek troch sokke “freonen” oerfallen wurde kinne.

Heijermans en Shakespeare

As Vera, nei in koarte fakânsje, yn it hotel werom komt, is dat it begjin fan in tige spannende en emosjonele wike.
It hotel wurdt troch ferskillende minksen mei alderhande bedoelings besocht. In jong famke (swerfster) dreaun troch de honger, in gangster op syk nei diamanten, in Belch, in frou dy yn it tsjuster it paad bjuster is, in jonge frou dy net seit dat se by de plysje wurket, in freondinne fan Vera, mei minder goede bedoelings en har broer dy’t him yn it kriminele sirkwy bejout. En dan is der ek noch har mem Victoria, eks aktrise, dy’t har op de senuwen wurket troch al mar wer teksten fan Heijermans en Shakespeare te sitearjen.
En der rint noch in swakbejeftige, net pratende putsjeman om, dy’t in hiel belangrike rol spilet sûnder it self te beseffen. In famylje foto jout oanlieding ta wylde spekulaasjes en laat úteinlik ta moard.
It blykt dat ferskillende persoanen op de ien as oare wize mei-elkoar te meitsjen ha.
Uteinlik komme de minnen achter de traaljes en komme der bettere tiden foar Vera.

Rêst, Frede en Flinterman

It stik spilet him ôf yn de showroom fan begraffenisûndernimming Flinterman Uitvaarten. De beide susters Adelheid en Esmé liede de saak. Harren mem Maria is in deminterende frou en de dochter fan Esmé, Colette is in opstandich fanke. Neef Lenny, in eks-finzene, siket foar in skoftsje ûnderdak en lûkt by de famylje Flinterman yn. It docht bliken dat er in hiermoard plege moat, in sekere Dulcinea, dy’t oan de oare kant fan’e strjitte wurket as advokate. Dan komme der noch twa dubieuze klanten, dy’t harren wol hiel frjemd gedrage. Ien en oar wurdt frij komplisearre mar úteinlik falt der mar ien bewustleas del en liket alles goed ôf te rinnen.