Brulloft

It stik spilet him ôf yn de trouseal fan it gemeentehûs. Larissa sil trouwe mei Bennie, mar op it gemeentehûs docht bliken dat Bennie der net is. De ûngerêstens en fernuvering slacht al gau om yn lilkens. En lilkens is in prima basis foar twifel. Twifel oer it houlik yn it algemien en oer manlju yn it bysûnder. Larissa hâldt ynearsten fol dat se fan Bennie hâldt, mar as Imca opkomt – in freondinne fan Bennie- twifelt Larrissa ek. Brit, de suster fan Larissa hat neat mei manlju en Gina, de freondinne fan Larissa hat blaasûntstekking en docht oars net as nei it húske rinne. De wurkster fan it gemeentehûs, dy’t sels al 3 kear troud west is, lokwinsket Larissa mei it feit dat se net troud is. Jûns fiere de dames feest, want alles is betelle. Troch wat tefolle alkohol komme de tongen los, der wurdt dûnse, songen en Brit hâldt in speech. Ynienen giet it mobyltsje fan Imca, it is Bennie….