In snie

‘In snie’ lit ús in famylje sjen, dêr’t trije generaasjes byelkoar komme om de jierdei te fieren fan Panda, in man dy’t net mear prate kin en dy’t syn dagen slyt yn in stoel foar it rút yn ‘e serre. Dizze man is de freon fan mefrou Quint. Hy is it slachtoffer fan in Dútsk konsintraasjekamp. Mefrou Quint en har bern hawwe in kamp yn Ynje oerlibbe. Panda fungearret as de spil yn it ferhaal. Troch him besykje de personaazjes te begripen wêrom ’t er nea oer it oarlochsferline praat is. It jierdeifeest nimt in ûnferwachte kear as de oerspande (eks-) skoandochter ferskynt. Underwilens falt de snie: skjin, oerslochtsjend, suver, wyt.

Finzen yn fantasy

In komeedzje mei in serieuze psychologyske ûndertoan.
Ayckbourn lit yn dit stik twa wrâlden troch elkoar hinne rinne; oan de iene kant is der de echte wrâld fan Susan, dy’t frustrearre is as frou en as mem. Se hat in ferfeelsume man, in ûnferskillige soan en in nuveraardige skoansuster dy’t altyd striemin iten klearmakket.
Oan’e oare kant is der de dreamwrâld fan Susan, dêr’t it roazen en anjelieren snijt, mei in skat fan in dochter, in ideale man en in soargsume broer. Dizze wrâld begjint neidat Susan yn’e tún de stâle fan’e harke tsjin de holle krigen hat. It hin’ en wer gean tusken dizze wrâlden kin úteinlik net goed gean en Susan stiet oan it ein fan it stik dan ek hielendal alinne en ferbaldere yn’e tún.