Trije susters

Dizze Russyske klassiker út de wrâld literatuer ferteld oer de dochters fan in legeroffisier dy’t doetiids mei syn húshâlding Moskou ferliet om befelhawwer te wurden fan in garnizoen yn in lytse provinsjestêd. Nei heit syn stjerren langje de susters bot nei it gruts en meislepende libben út harren jonge jierren yn de haadstêd, mar gjin fan trijen slagget der yn om harren lok te finen. Trije susters is in sosjale krityk en in leafdesdrama mar boppedat in stik dat freget nei de sin fan it bestean.

Mutsen

Seis suskes, seis ferskillende froulju. Elk mei harren eigen problemen en eigenaardichheden. Toch geane se elk jier in wykein mei elkoar fuort. Net mei syn seizen mar altyd mei syn fiven. Yn it ferline ha twa suskes mei elkoar brutsen. Dit jier komt de ferlerne sus ûnferwachts del. Dit liedt foar de ien ta in flinke botsing en foar de oaren ta komyske situaasjes. Ynearsten liket it der op dat allinnich dizze twa sussen problemen hawwe mar as elk earlik en iepen is docht bliken dat se allegearre in ferburgen geheim hawwe. Froulju fan rûn de sechstich binne tsjintwurdich absolút gjin mutsen. Se ha allegearre al it ien en oar meimakke. Mannen binne kommen en wer gien, bern binne grut en útflein, karriêre’s binne stoppe of yn in ôfbouwende faze. Toch ha alle sussen ien ding wat harren bynt. It ferline. Mutsen is in komeedzje foar froulju fan dizze tiid.

Wát in teater!

Wat in teater is in toanielstik wêr’t twa stikken troch elkoar hinne spile wurde. In klucht mei in soad gedoch en doarren, mei dêromhinne in tragikomeedzje.
De skitterende klucht stiet op it punt om yn premiêre te gean. Nei dagen fol tsjinslach repetearret de ploech foar de lêste kear, mei mar ien doel: foar middernacht klear wêze mei doarren en de hearring, want dêr draait it hiele stik om…
Nei in pear foarstellingen binne de spanningen heech oprûn. Gelokkich hat it publyk der gjin idee fan dat it achter de skermen net allegear linichjes ferring. Op it toaniel is in protte wille mar achter liket it mear in Griekse trageedzje.