Omheech die stok

It stik spilet him ôf achter de skermen fan in fanfare mei in majorettekorps.
De komeedzje, skreaun troch Hetty Heyting, stiet fol mei yntriges, seks, machtsmisbrûk, drank- en
gokferslaving, neuroazes, agresje en geloof, alle fasetten fan it libben komme foarby.
It wurdtin jûntsje fan ûnbesoarge genietsjen.