Hûs te keap

Heit wol foar dochter Marte, dy’t noch thús wennet, in hûs keapje yn Ferwert.
Hy wol har it hûs út ha, hy wol mear romte foar him en mem.
Hy wol wat mear ‘romantyk’ foar him en mem. Hoe lang is it al lyn dat se tegearre…
Marte wol it net, te fier fuort.
Mar de oare dochter, dy’t skieden is, wol it wol ha. Mem sjocht it ek wol sitten.
Lang om let bliuwt heit allinne achter en set er harren eigen hûs te keap.