Sinteklaas sit sûnder

Sinteklaas hat in grut probleem, Pee-ie-tee is fuort. En al syn helpers ek.
De echte namme fam Pee-ie-tee mei ek net mear sein wurde.
Der moatte noch in hele protte pakjes nei de bern brocht wurde, dus Sinteklaas hat help nedich.
De earste help is net sa’n bêste help. Sy wol sels de moaiste kadootsjes ha.
Mar einlings kriget Sinteklaas dan goede helpen, en wurde de kadootsjes nei de bern ta brocht.