Wat no âld!

Harrie is filosofysk, posityf, grappich, hat dissipline, sjocht der goed út en is al sa’n 40 jier tegearre mei Wil.
Wil is ‘alles of neat’, ympulsyf, boergondysk, sjarmant, ûndogensk.
Behalve as freelance akteur wienen Harrie en Wil ek as duo oan it wurk.
Se spilen yn lytse sealtsjes, op alternative festivals en wienen yn lytse kring aardich bekend. Foar harren gefoel ha se it noait echt makke.
Se binne wat soer wurden mei hieltyd mear lichaamlike en geastlike ûngemakken. No’t se mei pensjoen binne, besykje se it nije libben foarm te jaan, mar dat is dreger as dat se tocht hienen.
Ek yn harren relaasje wurde se hieltyd synysker en grommeliger.
Sa as hast by alle stellen is de kommunikaasje in kombinaasje fan frjemde ynsliten gewoanten, foaroardielen, koades en útspraken.
Soms is der ferfeling en seeën fan tiid, dat soarget dat harren wrâld
stadich feroaret yn it nêst fan twa âlde paradysfûgels.