Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

259 sykrisseltaten foar: drama

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Bedroch Jûnfoljend PINTER, Harold folwoeksenentoa... drama 1998 3 1
 
Op hoop fan segen Jûnfoljend HEIJERMANS, Herman folwoeksenentoa... drama 1998 11 7
 
Poalsk blau Jûnfoljend MIEDEMA, Baukje folwoeksenentoa... absurd toaniel 1998 1 1
 
Lamme wjukken Ienakter HETTINGA, Ytsje folwoeksenentoa... drama 1998 1 2
 
Yn ‘e lijte Ienakter BREMER, Aris folwoeksenentoa... drama 1998 1 3
 
De bittere triennen fan Petra von Kant Jûnfoljend FASSBINDER, Rainer Werner folwoeksenentoa... drama 1998 0 6
 
Sneinspetiele Ienakter SCHEEPSTRA, Wybren jongereintoanie... blijspul 1998 2 2
 
De lêste etappe Ienakter WILLEMS, Raymond drama 1998 2 2
 
Sear Ienakter VEENBAAS, Jabik folwoeksenentoa... drama 1998 1 1
 
It syndroom fan Down of In milkshake foar God Ienakter ABMA, Willem G. folwoeksenentoa... absurd toaniel 1998 1 0
 
Opdracht Ienakter LEISTRA, Libbe folwoeksenentoa... drama 1998 0 1
 
It weareldsje Jûnfoljend LEISTRA, Libbe folwoeksenentoa... drama 1998 2 5
 
Spultsjes Ienakter NAUTA, Dooitze jongereintoanie... drama 1998 2 3
 
Tuskenoere Ienakter BOOMSMA, Joop jongereintoanie... drama 1998 4 4
 
It hûs mei de roazen Jûnfoljend VEENBAAS, Jabik folwoeksenentoa... drama 1996 5 4
 
Ear’t de dei ferrûn Net jûnfoljend ZEE, Tryntsje van der folwoeksenentoa... drama 1996 6 1
 
De iere breid Jûnfoljend CLAUS, Hugo folwoeksenentoa... drama 1996 2 3
 
Nora (of ‘It Poppehûs’) Jûnfoljend IBSEN, Henrik folwoeksenentoa... drama 1996 3 3
 
Mei sletten doarren Jûnfoljend SARTRE, Jean-Paul folwoeksenentoa... drama 1995 2 2