Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

30 sykrisseltaten foar: muzykteater

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
De doar Jûnfoljend STOKER, A.G. jongereintoanie... blijspul 1999 5 5
 
De ûnderkrûpers Net jûnfoljend WALSTRA, P. folwoeksenentoa... blijspul 1999 10 10
 
De petbril Ienakter JONG, Jan de bernetoaniel blijspul 1999 0 0
 
In liepe spoarman Ienakter LOREY, Jacob bernetoaniel blijspul 1999 8 8
 
In speurtocht op it Amelân Ienakter FOPMA, H. en J. Hoitsma bernetoaniel blijspul 1999 13 12
 
De jierdei fan master Tsjoender Ienakter KOSTER, Anneke bernetoaniel blijspul 1999 10 10
 
Bingo! Jûnfoljend FENGER, Paul bernetoaniel muzykteater 1999 0 0
 
Foar allegearre Net jûnfoljend BAARDA, G. bernetoaniel muzykteater 1999 10 10
 
De muzykstrjitte Ienakter VRIEZEMA, Henk bernetoaniel blijspul 1999 0 0
 
Gaos yn de knalhal Net jûnfoljend SCHOTANUS, Jan bernetoaniel blijspul 1999 0 0