Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

121 sykrisseltaten foar: komeedzje

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
No even net Ienakter GOOS, Maria folwoeksenentoa... blijspul 2014 4 0
 
No even wol Ienakter GOOS, Maria folwoeksenentoa... blijspul 2014 0 4
 
Gewoan gewoan Ienakter AHLERS, Jos folwoeksenentoa... komeedzje 2014 3 3
 
Sa earlik as goud Jûnfoljend OOSTERWEI, Hans folwoeksenentoa... komeedzje 2014 3 5
 
Moardromânse Jûnfoljend BLACK, Ian Stuart folwoeksenentoa... komeedzje 2013 3 2
 
Fjouwer kear ferkocht Jûnfoljend BARRILET P. en J.P. Grédy folwoeksenentoa... komeedzje 2013 3 2
 
Dus…hy sûpte Ienakter STEEGSTRA, Anja folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2013 0 4
 
Bakhuzen is gjin New York Jûnfoljend CARMICHAEL, Fred folwoeksenentoa... blijspul 2013 3 6
 
Wat in skrik Jûnfoljend SLOOTS, Henk folwoeksenentoa... blijspul 2013 3 3
 
Drift Jûnfoljend WEERD, Marit de jongereintoanie... blijspul 2013 2 4
 
In rûzich wykein Jûnfoljend HOEDEMAEKERS, Luuk folwoeksenentoa... blijspul 2013 3 4
 
In freonetsjinst Ienakter HAAS, Bas de folwoeksenentoa... blijspul 2013 2 1
 
Net foar de poes Ienakter NAUTA, Dooitze bernetoaniel blijspul 2013 0 8
 
Wat in gekke man…en syn frou dan? Jûnfoljend AYCKBOURN, Alan folwoeksenentoa... blijspul 2012 3 3
 
Mei sturt en earen Ienakter VEER, Akky van der folwoeksenentoa... blijspul 2012 4 3
 
Fjochtsje om leafde Jûnfoljend BALASKO, Josiane folwoeksenentoa... blijspul 2012 4 1
 
Twastriid Ienakter STEEMERS, Nicolet en Hartman, Corine folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2012 0 2
 
Werom Ienakter REIJENGA, Freddie folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2012 1 2
 
De wenarke Jûnfoljend HEYDEN, Haye van der folwoeksenentoa... blijspul 2012 4 2
 
Twastriid Ienakter HARTMAN, Corine en Nicolet Steemers folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2012 0 2