Manuscripten

Of selektear soart stik

686 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Sire Net jûnfoljend VEEN, Klaas van der folwoeksenentoa... drama 1999 4 2
 
Twaspjalt Jûnfoljend TYSMA, Jan en Jehannes Ytsma folwoeksenentoa... blijspul 1999 31 6
 
Try-out Ienakter RIEMERSMA, Trinus folwoeksenentoa... klucht 1999 5 4
 
16! Jûnfoljend ZIJLSTRA, Antine jongereintoanie... drama 1999 2 3
 
Duvels! Jûnfoljend POORTINGA, Ype en R.P. de Jong folwoeksenentoa... blijspul 1999 10 10
 
Jildwolven Jûnfoljend JONES, Corne folwoeksenentoa... blijspul 1999 3 4
 
Simson Jûnfoljend SCHURER, Fedde folwoeksenentoa... histoarysk drama 1999 20 3
 
Elkenientsje Net jûnfoljend RIEMERSMA, Trinus folwoeksenentoa... drama 1999 9 1
 
Berchbewenners Jûnfoljend BERGA, Wilco folwoeksenentoa... drama 1999 4 3
 
Parallel Jûnfoljend KUIPERS, J. folwoeksenentoa... drama 1999 5 5
 
Himelsblau Ienakter ZIJLSTRA, Antine folwoeksenentoa... drama 1999 0 1
 
Atelier Ienakter MIEDEMA, Baukje folwoeksenentoa... blijspul 1999 1 1
 
Stasjon Ienakter ZIJLSTRA, Antine folwoeksenentoa... blijspul 1999 1 1
 
Befrijdingsdei Ienakter HOEKSTRA, Lolkje folwoeksenentoa... absurd toaniel 1999 0 1
 
Nachtkij Jûnfoljend JONG, Hein de folwoeksenentoa... drama 1999 11 5
 
Nanigo Jûnfoljend MIEDEMA, Baukje folwoeksenentoa... drama 1999 2 1
 
Fûgelhutte Ienakter HETTINGA, Ytsje folwoeksenentoa... drama 1999 1 1
 
Sliepkeamer Ienakter TOERING, Romke folwoeksenentoa... drama 1999 1 1
 
Pikmarboulevard Ienakter BERGA, Wilco folwoeksenentoa... drama 1999 1 1
 
Winkelsintrum Ienakter VEENBAAS, Jabik folwoeksenentoa... drama 1999 1 1