Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

1028 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Grinzen Ienakter ELICH, Loek folwoeksenentoa... blijspul 1998 2 1
 
Sneinspetiele Ienakter SCHEEPSTRA, Wybren jongereintoanie... blijspul 1998 2 2
 
Sear Ienakter VEENBAAS, Jabik folwoeksenentoa... drama 1998 1 1
 
Wingelsma Ienakter DAVIDS, Ton folwoeksenentoa... blijspul 1998 1 2
 
Opdracht Ienakter LEISTRA, Libbe folwoeksenentoa... drama 1998 0 1
 
Brulaap Ienakter COURTELINE, Georges folwoeksenentoa... klucht 1998 7 1
 
Spultsjes Ienakter NAUTA, Dooitze jongereintoanie... drama 1998 2 3
 
Tuskenoere Ienakter BOOMSMA, Joop jongereintoanie... drama 1998 4 4