Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

1040 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Oppasse Ienakter PLOEG, Baukje van der folwoeksenentoa... blijspul 1998 3 3
 
Teepûdsjes Ienakter KNEGT, Wim de folwoeksenentoa... blijspul 1998 1 1
 
Eksessen Ienakter MEESTER, Bouke folwoeksenentoa... drama 1998 5 1
 
Hazzefleis Ienakter ABMA, Willem G. folwoeksenentoa... blijspul 1998 4 2
 
Stressbestindich Ienakter ELICH, Loek folwoeksenentoa... blijspul 1998 3 2
 
Peaskedagen Ienakter PEANSTRA, Tsjits folwoeksenentoa... drama 1998 0 4
 
Fjouwerspan Jûnfoljend AYCKBOURN, Alan folwoeksenentoa... blijspul 1998 4 4
 
Peardûns Jûnfoljend SCHNITZLER, Arthur folwoeksenentoa... blijspul 1998 5 5
 
Bedroch Jûnfoljend PINTER, Harold folwoeksenentoa... drama 1998 3 1
 
Pjotr Ienakter TERLOUW, Jan jongereintoanie... 1998 0 0
 
Wis Ienakter BERG, Jeroen van den folwoeksenentoa... absurd toaniel 1998 2 0
 
Molkemanipulaasje Ienakter POSTHUMUS, P. en Simy Sevenster folwoeksenentoa... blijspul 1998 2 2
 
Sneinspetiele Ienakter SCHEEPSTRA, Wybren jongereintoanie... blijspul 1998 2 2
 
Grinzen Ienakter ELICH, Loek folwoeksenentoa... blijspul 1998 2 1
 
Opdracht Ienakter LEISTRA, Libbe folwoeksenentoa... drama 1998 0 1
 
Sear Ienakter VEENBAAS, Jabik folwoeksenentoa... drama 1998 1 1
 
Wingelsma Ienakter DAVIDS, Ton folwoeksenentoa... blijspul 1998 1 2
 
Brulaap Ienakter COURTELINE, Georges folwoeksenentoa... klucht 1998 7 1
 
Spultsjes Ienakter NAUTA, Dooitze jongereintoanie... drama 1998 2 3
 
Tuskenoere Ienakter BOOMSMA, Joop jongereintoanie... drama 1998 4 4