Fryske Toaniel Katalogus

Of selektear soart stik

1028 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Sneinspetiele Ienakter SCHEEPSTRA, Wybren jongereintoanie... blijspul 1998
 
Grinzen Ienakter ELICH, Loek folwoeksenentoa... blijspul 1998
 
Opdracht Ienakter LEISTRA, Libbe folwoeksenentoa... drama 1998
 
Sear Ienakter VEENBAAS, Jabik folwoeksenentoa... drama 1998
 
Wingelsma Ienakter DAVIDS, Ton folwoeksenentoa... blijspul 1998
 
Brulaap Ienakter COURTELINE, Georges folwoeksenentoa... klucht 1998
 
Spultsjes Ienakter NAUTA, Dooitze jongereintoanie... drama 1998
 
Tuskenoere Ienakter BOOMSMA, Joop jongereintoanie... drama 1998