Net normaal

It ferhaal spilet him ôf yn in lân, dêr’t it der net normaal om en ta giet. It lân hat in keninginne, mar dy hat skjin har nocht fan hantsje jaan en lintsjeknippen. Se sit leaver te ierappelskilen as dat se wetten ûndertekenet, dêr’t se sels neat fan snapt. Dat is wyn op ’e mûne fan generaal Isimo, dy’t snakt nei macht. Hy krijt syn sin, want de keninginne draacht de macht oer oan him, wylst se harsels weromlûkt as boerinne Geppy.

It wurdt in hiele omskeakeling foar it folk. De generaal treedt op as in diktator en fiert operaasjes út. Sintraal yn it stik stiet operaasje Bamby: alle net-normale bern wurde oppakt. Net-normaal betsjut ûnsjoch troch bygelyks flapearen, keale holle, skeinspruten, wratten of kromme noas. Foar harren organisearret er in skoallereiske. Mar it is wol in sabeare reiske, want de bern komme net werom: se wurde opsluten yn in kamp. En dêr ûntstiet konsternaasje oer! Der binne lykwols twa ûnkreaze bern, dy’t oan it reiskelot witte te ûntkommen. Sy sweve hiel wat ôf, mar troch harren komt der ek rêding. Boerinne Geppy ûntfermet har oer de beide bern en sy soarget der foar dat alles ta in oplossing komt, mar dan wol wer as keninginne. Op tûke wize makket se de generaal lytsman.

Erik

Erik leit wekker yn syn bêd. Hy herhellet syn les oer de ynsekten want moarn is der dat proefwurk op skoalle. No en dan sjocht hy nei it grutte skilderij dat yn syn keamerke hinget: Wollewei. En wylst hy sa fuort dreamt, bard it lang ferwachte wûnder. It skilderij komt ta libben.
Erik klautert oer de list en komt tusken de ynsekten telâne. Hy leart wepsen fan adel kinnen, wurkbijen, krobben en flinters. Ek al hat er foar skoalle flitich syn lessen leart, dochst blykt hy der ‘yn it echt’ net alles fan te witten en makket er der in bytsje in binde fan. De wrâld fan de ynsekten sit hiel oars yn elkoar dan de minskewrâld…. of net??

Ha de ynsekten deselde lekken en brekken as de minsken, hearsket hjir ek haat en jaloerskens , ha sy ek te dwaan mei ferealens en twifels? Dat komt Erik njonkenlytsen te witten en om ‘t fan him ferwachte wurdt dé antwurden op al harren fragen te witten, wol hy mar wat graach werom nei syn eigen keamerke.

Sake en it suertsjefabryk

Wat in feest as direkteur Willy Wonka it suertsjefabryk ynienen wer iepenet. Dat is fantastysk wat Wonka makket it lekkerste snobbersguod fan de hiele wrâld. Omdat it feest is, wurde fiif superrepen mei in gouden wikkel yn de omloop brocht. Wa’t sa’n wikkel hat, wint in rûnlieding troch it suertsjefabryk. Sake is ien fan de gelokkigen. Foar wat Sake en de oare winners allegear belibje komst eagen en earen te koart. Dat Wonka ek noch in trochtrape suster hat, dy’t fanalles betinkt om it suertsjefabryk yn hannen te krijen, makket it ta in spannend spektakel!

Oz

Oz, is it ferhaal fan Dora, in famke dat der op skoalle wat útleit. Troch útsûnderlike waarsomstannichheden komt se yn it lân fan Oz telâne. Mei har nije freonen Blikjeman, Leffe Liuw en Fûgelskrik moat se yn opdracht fan de tsjoender fan Oz allegear snoade keunsten úthelje en boppedat de kweade heks Walgina útskeakelje. Allinne op dy wize kin se wer werom nei de gewoane wrâld!

Robin Hood

Robin Hood wie de dryste held fan Ingelân yn de tiid fan kening Richard Liuwehert. Hy wie in strider foar de ûnderdrukte en earme minsken. Om harren te helpen moast Robin stelle fan de riken. Prins John en syn gefolch, betochten hieltyd nije en hegere belêstingen foar it folk sadat se der sels lui en lúks op loslibje koene. Robin en syn Griene Binde libben yn de bosken fan Sherwood om’t se út harren eigen húzen ferjage wiene troch de hege hearen. Prins John naam it plak yn fan syn broer Richard Liuwehert. Richard wie in goede en earlike kening mar waard op Krústocht nei it Hillige lân finzen naam. As Robin en syn maten op in dei samar ynienen feroarje yn echte kriminelen dy’t allinne mar stelle om der sels better fan te wurden wurt it folk kjel. Se lykje wol bestjoend. Tagelyk docht bliken; Prins John beskikt oer in machtich wapen en spitigernôch komt Richard Liuwehert mar net werom. Soene de misklike oerhearsers de slach dan foargoed winne of komt der noch help fan de heimsinnige Sware Muonts???

Heksen

Lammert, in jonge fan likernôch alve jier, hat syn heit en mem ferlern by in auto-ûngemak. Hy wennet no by syn beppe. Earst yn Noarwegen wer’t beppe wennet, letter yn Ingelân, dêr’t Lammert syn thús wie.

Lammert syn beppe is in bysûndere frou dy’t prachtige, mar ek spannende ferhalen fertelle kin. Se fertelt bygelyks oer heksen dy’t der hiel oars útsjogge as de measte minsen tinke. Beppe seit dat heksen ôfgryslik it mier ha oan bern. Se fine dat dy nei hûnestront stjonke. “Pas mar op”, warskoget se, “bliuw mar út de buert, want se litte bern ferdwine of bestjoene har yn in hin, in pod of in mûs!”. Yn’e grutte fakânsje as Lammert en beppe yn in hotel oan see útfanhúzje, bart it. Lammert en syn freon Bruno komme echte heksen tsjin. Under lieding fan de opperhekse krije dy de jongens te pakken. Mar dan is beppe der ek noch….
Noch nea belibbe Lammert sa’n spannende fakânsje..

Ferjiteilân

Troch toanielspylje, sjongen en dûnsjen litte de bern de avontoeren sjen fan Kees, de soan fan de fjoertoer-wacher. Kees dy’t pleagjend Krieltsje neamd wurdt om’t er sa lyts is, sit faak achter de kompjûter Dan surft er op it ynternet en ferstjoerd er e-mailberjochten. Bygelyks nei de radio, oer it eilân dat er troch de grutte fierrekiker op de fjoertoer fan syn heit, lizzen sjoen hat. Kees wol bewize dat it eilân wier bestiet om’t er de oaren, dy’t him noait leauwe en altyd pleagje, wolris sjen litte wol wat er kin. Dêrom gier er op syk. It slagget him om t eilân te berikken, mar hy komt dêr yn in wrâld telâne fan izeren manlju en porseleinen froulju. De baas fan it eilân, Bobo Rudolf Witniks, fynt dat it wêzen fan fleis fierstentefolle wit en stjoert him nei de ôflearskoalle. Wat Kees der allegearre belibbet en hoe’t er nei spannende avontoeren besiket wer thús te kommen is allegearre te sjen yn dit fantastyske ferhaal, dêrt de kompjûter in ûnmisbare rol yn spilet…

Strobke

Strobke (Kruimeltje) is it ferhaal fan in jong fan in jier as tsien. Strobke hat it net maklik. Oft syn heit en mem noch libje, wit er net. Hy wennet bij frou Koster en dat is net sa’n bêstenien. As hja ynienen dearekket by in ûngemak, komt Strobke allinne te stean. Lokkich nimt Baas Wilkes it foar him op, mar dat betsjut net dat er it makliker kriget. De binde fan Fette Fri, sit him dwers, de plysje moat him allegeduerigen ha en ‘heit en mem’ Keizer fan it gesticht binne ek net sa noflik. Dat it op it lêst noch goed beteart, hat Strobke foaral te tankjen oan syn trouwe hûn Moar, in pear goede freonen en oan syn eigen altyd fleurich aard.

Lucky Luke

East Hill wurdt al jierrenlang teistere troch in fete tusken twa famyljes: de Harkema’s en de Tiemersma’s, ôfstammelingen fan Fryske immigranten dy’t yn in fier ferline nei East Hill emigreard binne. De Harkema’s kamen út de wâlden en de Tiemersma’s fan de klaai en dat is no noch altyd oan har aksint te hearren en oan har úterlik kinst se der ek daliks út, want de Harkema’s ha kolossale flapearen en de Tiemersma’s in grutte reade noas. Lucky Luke is mei de Daltons ûnderweis mei it grjochtshôf yn ‘e stêd en komt lâns it doarpke East Hill. Dêr roppe de boargemaster en de sherrif syn help yn by it oplossen fan de swierrichheden mei de Harkema’s en de Tiemersma’s. Holpen troch de jeugd en de âlderdom en mei wat list en bedroch, wit Lucky Luke, nei in soad trammelant en tûkelteammen, te berikken dat de Harkema’s en de Tiemersma’s frede slute.

De skippers fan de kameleon

De tekst foar de grutte besetting fan it Berne-iepenloftspul fan Easterwierrum folget benammen it earste boek fan de ferneamde Kameleon-rige. Hielke en Sietse binne net ba fan in kweajongestreek, mar se bedoele it net ferkeard. Har dream is in boat, en mei help fan guon út it doarp wurdt dy dream werklikheid. As in boeredochter en de soan fan in earme widdo fereale op elkoar reitsje en der in dief aktyf is, rekket it hiele doarp yn ûnstjoer. Utsoarte soargje Hielke en Sietse derfoar dat alles op syn poatsjes telâne komt. By it stik binne prachtige lieten (tekst en muzyk) skreaun troch Peter Sijbenga, útbrocht op c.d.