Ekseem

In skildersbedriuw wurdt foar de fjirde kear frege om de foardoar oer te skilderjen. Foar sa’n heech bedrach mei der doch wol kwaliteit ferwachte wurde. “Kâlde Kak” fynt de jongste skilder en hy nimt op in prachtige wize wraak.

Hertstocht

“Hertstocht” is in ûntregeljende foarstelling. Sa is “Hertstocht” fan alles wat: thriller en psychologysk drama. Troch de ferskate wizen fan plotomkearingen krigest mar gjin gryp op it ferhaal. Fielst dy besoademitere dêr’tst by sitst en dat frustrearret, mar is ek in grut komplimint foar de skriuwers Koos Terpstra en Nhung Dam.

Wannear’t Patty earder thúskomt as pland is har man Max nergens te finen wylst hy oer de telefoan seit dat er thús op de bank leit mei in boek. Dat is it begjin fan alle ellinde. Patty bellet har bêste freondinne Elizabeth, dy’t earst lang op har wachtsje lit en dan hielendal oeral en sa optutte oankomt dat it al gau dúdlik is wa’t it mei wa docht…..
Yn heech tempo komt Patty mei in sa’n trochtocht moardners-senario foar it ljocht dat je der bang fan wurde. Mar krekt as ’t tinkst datst yn in thriller belâne bist, kriget it stik in komyske draai en sa draait it plot hieltyd om en om.
En dan de mannen: de wat ûnbehouwen troubrekke man Max en de wat kloatsekeftige Julius, dy’ t syn frou neat kwea ôf nimt. Mei nammen Julius jout it stik op it ein wol in hiel ferrassende omkearing.

Knyntsjedagen

Marian Thorncraft sjocht út nei har knyntsjedagen mei har man Tyler. Se tinkt dat se dy troch bringe sil yn in romantysk, smûk húske op ‘e romte. Se is noch mar krekt oer de drompel droegen, dan ûntdekt se al, dat dizze filla dêr’t se binne “Graveside Manor” (wat in frjemde namme), wat mei oan ‘e hân is. It spoeket der (fansels), hat allegearre heimsinnige gongen (fansels) en is like gesellich as in flearmûsgrot en leit like fier op ‘e romte as it Sintraal Stasjon. In wurkster dy’t hieltyd ferdwynt, in spoek dat mei in bile swaait en trije studinten dy’t in grap foar Halloween úthelje wolle, Marian hat it der dreech mei. En dan noch dy plysjeman, net al te snoad, dy’t in ûntsnapte psychopaat siket en dizze ûntsnapte psychopaat sels. Al mei al, it wurde “geastige” knyntsjedagen dêr.

Alde doazen

Trije froulju binne de personaazjes yn de nijste komeedzje fan Thomas Verbogt, mei de Fryske titel “Alde doazen”
In ferhaal oer âlder wurde, fitaliteit en wat der fan it libben oerbliuwt as je âlder wurde.
Yn dizze foarstelling draait it om Mimie van der Kwast, dy’t allinnich noch mar mei de parkyt praat. Har hiele libben hat se har weisifere foar har man, dy’t in bekende Fries wie.
No’t hy dea is kinst yn har libben in spjelde fallen hearre. Sa stil is it. Lokkich hat Mimie har suster noch; dat jout noch in bytsje avesaasje. Dan giet de bel. Der stiet in folslein frjemde frou foar de doar. Dizze komt mei in tige opmerklik ferhaal oer de weirekke oare helte, dat as in bom ynslacht…

Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars

It blijspul “Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars”, spilet him ôf yn de ytkeamer fan garaazjebedriuw De Vries. De famylje hat in garaazjebedriuw anneks benzinepomp. Mem Tine besiket der it bêste fan te meitsjen, mar dat falt net altyd ta. Skoanmem hat in appartemintsje mei tagong nei de wenning. Dêr makket se te pas en te ûnpas gebrûk fan. Se hat lêst fan groanyske oanstelleritis, dêr’t soan Sibe har geregeld mei te fiter hat. Heit Joast en syn trouwe, mar tige synyske wurknimmer Hein, liede foar in grut part de garaazje, mei “help” fan Sibe. Dora, (in fekke fan in frommes, dy’t yn skieding leit) wennet sa lang mei har dochter Lysbet, dy’t geastlik sawat trijekwart is, by harren yn. Dit soarget geregeld foar frijwat tûkelteammen. As der in nije monteur oannommen wurde moat, falt de kar op Jannet. Dan slagge by Hein de stoppen troch. Bart, de fertsjintwurdiger (dy’ t suver bern oan hûs is,) en Sibe, sjogge gjin swierrichheden. Krekt oarsom! Betty, in ferfelende klant, hat koartlyn op in staatslot in miljoen wûn. Dêrnei tint se yn útwrydske klean en hat oanstellerich praat. Se beweecht har yn de hegere klassen en komt dêrtroch al gau yn de problemen. Sa’n grut ferskaat fan minsken moat wol liede ta hilaryske tafrielen.

Wylde Havana

As de âlde autoritêre mynhear Timmer nei in muoisum libben komt te ferstjerren komt er foar’t ljocht as in geastferskining yn in tsjustere romte, nêst syn wenkeamer fan eartiids. Dêr kin er yn alle rêst op syn bern delsjen. As er heard dat de bern ûnder it wekjen syn begraffenis al regele ha ûnder it mom fan: “it mei eins neat kostje “, is hy slim teloarsteld. As er dan ek noch heard dat de erfenis al ferdield wie doe’t er noch libbe, wurdt er poerrazend. Kalmearre troch syn eks-frou (ek in geastferskining) wurdt der weromsjoen op harren rûzich libben fan eartiids. Oan de oare kant litte har bern sjen hoe’t se harren jeugdjierren belibbe ha, ûnderwilens helje se it hûs leech fan de ferstoarne. Stadichoan wurdt it dúdlik wêrom dit gesin sa ûntwoartele wie..Moaie dramatyske mominten en hilaryske scenes wurde sjen litten… In komeedzje mei in laits en in trien, foar in soad minsken o sa werkenber.

In frjemd stel

It appartemint fan Olive Madison is it plak wêr’t in groep freondinnen elke freedtejûn by elkoar komme om Triviant te spyljen. Olive is skieden en liket har, ôfsjoen fan it feit dat se neat op oarder hat, redelik goed allinne rêde te kinnen. At ien fan de freondinnen, Florence Unger, ek skiede sil, noeget Olive har út om salang mar by har te wenjen. Alle freondinnen, ynklusyf Olive sels, binne nammentlik bang dat Florence de skieding net oan kin en rare dingen dwaan sil. Gruttere tsjinpoalen as Florence en Olive binne der net en it duorret dan ek net lang as de bom barst tusken it neuroatyske kasplantsje Florence en de rommelige stoere Olive. De direkte oanlieding hjirta foarmje de twa Spaanske broers dy’t yn itselde gebou wenje. Olive hat har sinnen op beide manlju set, mar wurdt hjiryn danich dwers sitten troch Florence. Uteinliks is by Olive de maat fol en se set Florence der út. Hoe kin it ek oars as dat Florence no leafdefol opnommen wurdt troch gjinien minder as..de beide Spaanske broers. Dit is de frouljus ferzje fan de ferneamde en ek ferfilme komeedzje fan Neil Simon.

It dilemma fan Rose

Yn har lúkse filla oan it strân fan East Hampton stiet skriuwster Rose Steiner op in kearpunt yn har libben. Se hat al jierren neat mear skreaun en har jild rekket op. Har eardere minnaar, de literêre reus Walsh McLaren, biedt har – fan út syn grêf – de kâns miljoenen te fertsjinjen. In boek moat ôfmakke wurde, dan is se ryk. Dat sil net maklik wêze en se moatte der in spookskriuwer foar brûke. Dy is net maklik te finen. Rose mei de kandidaat, Gavin Clancy, dêr’t Walsh mei oankomt, net snuven hearre. Mar it boek sels ôfmeitsje kin se ek net. Hoe moat it dan? Dit is in oandwaanlik, grappich, romantysk en ûnfoarstelber toanielstik, skreaun troch Amearika’s favorite blijspulskriuwer en winner fan de Pulitzer priis.

De gouden pikeneur

Hawwe is hawwe en krije is de keunst… Under dit motto liede twa froulju harren pensjon en skrikke der net foar werom om deselde keamer oan twa ferskillende dames te ferhieren.
As Jelle, de amtner dy’t de kontrôle útoefent foar de priis fan it bêste pensjon, delkomt moatte de froulju alles út de kast helje om net troch de koer te fallen.
En buorfrou, dy’t alles efter de gerdinen wei sekuer yn ‘e gaten hâld, lit har ek net bedonderje.

Felix en Jolande

Noch gjin beskriuwing

De memoires fan Eugene

Eugene is fytjin en giet noch nei skoalle. in pear jier ferlyn is syn omke, de man fan de suster fan syn mem, ferstoarn, en doe binne syn muoike Blanche en de beide dochters, Laurie en Nora by harren yn’e hûs kommen. Dit jout nochal wat spanningen omdat syn heit no dus foar twa gesinnen ynkommen fertsjinje moat. Syn broer Stanley wurket al en eins sjocht hy heech by syn âldere broer op. Dêrby hâldt Eugene ek noch syn memoires by, hy wol letter skriuwer wurde. Hy praat mei syn broer oer fan alles en noch wat, seks, hoe’t famkes der neaken út sjogge en nog mear. Omdat Stanley op in kear syn wyklean fergokt en it eins net tsjin syn heit doart te sizzen, rint Stanley fan hûs. Dan rinne de spanningen heech op. Heit krijt lêst fan syn hert, muoike Blanche wol mei de beide dochters fuort en op harsels wenje, wat eins net kin omdat se gjin ynkommen hat. Se sil in baan sykje en wol dan de bern oerkomme litte. Stanley komt dochs wer thús en tsjin syn heit wat der bard is. De frede wurdt tekene en sa kin de húshâlding fierder, no dus sûnder muoike Blanche en de bern.

Suite London

Alle 4 tafrielen (mei ferskillende minsken) spylje har op deselde keamer ôf, te witten suite 402 en 404 fan in hotel yn London.
It earste tafriel giet oer Brian en Billy. Billy hat jierren it jild fan Brian, dy’t in suksesfol skriuwer is, ûnder syn behear hân, omdat Brian him der net foar ynterssearre. No’t de bankrekken fan Brian yn ien kear leech wie, ropt hy Billy op it matsje.
It twadde tafriel giet oer in mem en in dochter dy’t tegearre winkele ha yn London. Mem is al jierren widdo en eins wol de dochter har wol koppelje oan in freon dy’t ek yn it hotel útfanhuzet. Mem giet wol mei him út mar bycht letter oan de dochter op dat se al in freon hat.
It tredee tafriel giet oer Diana en Sidney, dy’t earder man en frou wiene. Hy is biseksueel en de lêste jierren mear de homoseksuele kant it neist. Hy wennet al in hiel skoft yn Grikelân. Hy freget Diana om jild foar syn slim sike freon, mar geandewei komt Diana der achter dat it om Sidney sels giet.
It lêste tafriel giet oer Mark en Annie. Sy ha kaartsjes foar Wimbledon en it liket allegear tige te slagjen. oant se op de keamer komme en blykt dat de kaartsjes wei binne, se binne net te finen. De iene jout de oare de skuld. Annie rint lilk fuort en it sjit Mark yn de rêch. Hy kjirmet it út en Annie is der net om him te helpen. Der komt in dokter by, mar dy sjit it ek yn’e rêch. By eitsjebeslút fynt ien de kaartsjes, mar se ha der neat oan omdat Mark op bêd bliuwe moat fanwege syn rêch.
NB Sjoch ek nei ‘Suite hotel’ fan Neil Simon.

Suite hotel

Dit stik bestiet út fjouwer tafrielen mei ferskillende minsken, mar se pylje har wol allegear op deselde keamer ôf, te witten suite 402 en 404 fan in hotel yn London.
It earste tafriel giet oer Diana en Sidney. Se sille nei de priisútrikking fan de bêste akteur en aktrise en Diana hat in nominaasje… Mar se wint gjin priis en is at se thús komme wakker lilk.
It twadde giet oer Marvin en Milly, in troud stel. Se sille nei de trouwerij fan de soan fan de broer fan Marvin. Marvin is al fêst foarút reizge omdat er ek noch wat oars te dwaan hie. At er moarns wekker wurd, leit der in jong frommiske yn syn bêd en Milly is op kommende wei. Milly is der earder dan dat it frommiske fuort is en dat jout in soad swierrichheden.
It tredde giet oer Diana en Sidney, dy’t earder man en frou wiene. Hy is biseksueel en meer de homo kant it neist de lêste jierren. Hy wennet al in hiel skoft yn Grikelân. Hy freget Diana om jild foar syn slim sike freon, mar geandewei komt Diana der achter dat it om Sidney sels giet.
It lêste giet oer Norma en Roy, harren dochter Mimsey sil mei Borden trouwe, mar hat har yn de badkeamer opsluten en is foarearst net fan doel om der út te kommen. Heit en mem besykje om bar om har te bepraten, mar it slagget net. Dan roppe se Borden derby dy ropt nei Mimsey dat it tiid is om te trouwen en dan komt Mimsey der samar út. NB Sjoch ek nei ‘Suite London’ fan Neil Simon.

In goede dokter

In skriuwer fertelt oer syn ideeen welke at er faaks noch wolris op papier sette wol. Hy spilet sels yn ferskate sênes mei en jout kommintaar. It dekor is net sa dreech, it kin gewoan yn gerdinen spile wurde. Allinne lytse dingen om de lokaasje oan te jaan binne noadich. Der binne 9 manlju’s en 11 froulju’s rollen, mar mei dûbeljen kin it spile wurde troch 5 manlju en 5 froulju. Om der achter te kommen wêr’t de sênes oer hannelje kin men it mar it bêste gewoan lêze. It is wol werris hiel wat oars, foar in ploech dy’t ek echt ris wat oars wol!

Jus d’orange mei in tik!

As Ellen Woudenberg fernimt dat har ienige famyljelid, har wolstelde en heechbejierre âldtante oan in tredde jeugd begûn is, beslút se om as de wjerljocht poalshichte te nimmen. Op it plak sels konstatearret se dat har âldtante harsels al in healjier fersoargje lit troch in ynwenjende ferpleger. Se wit dat der koartlyn yn De Haach in stikmennich rike dames om it libben brocht binne troch twa ferplegers. Dat barde mei medisinen en neidat de manlju de slachoffers earst fan harren kaptaal berôve hiene… It wantrouwen fan Ellen wurdt noch grutter as se sjocht hoe wiis as tante mei har ferpleger is en ek fanwege dy syn heimsinnige telefoantsjes om presys twa oere nachts. As notaris komt om it al besteande testamint te wizigjen, feroaret alles yn razend tempo. Dokter moat halje trawalje komme, omdat alles der op wiist dat de ferpleger syn fatale plan útfierd hat. Mar wie hy wol de dieder, of wie’t de húshâldster, dy’t alles wist en fan tichtby meimakke? Of wie’t de achternicht sels?

De comeback fan de Sunshine Boys

In eks-vaudeville-team, Louis van Os en Willy Bogaard libje al jierren op foet fan oarloch mei-inoar, ek al ha se tegearre 43 jier oanien sketskes dien foar de radio. As in televyzje-stasjon in retrospektive meitsje wol oer de revu’s fan eartiids, wurdt harren frege om tegearre nochris wer de ferneamde “dokterskets” te dwaan. Willy Bogaard hâldt him de lêste tiid dwaande mei it ynsprekken fan reklameboadskippen en Louis van Os docht it noflik kalm-oan op syn âlde dei. Der moat dan ek fan alle kanten gâns op’e hearen ynpraat wurde om harren ta gearwurkjen te krijen. Lang om let slagget dat al, mar dan komme ek âld sear en skeel wer boppe.

De ferflokten

Leon hat in geweldige baan as ûnderwizer oanbean krige yn it idyllyske Russyske doarpke Kulyenchikov. As er dêr oankomt, sjocht er guon minsken dy’t de smoargens fan bûtenôf yn harren hûs feie en oaren dy’t miene dat der mear reamme yn de molke sit as de ko op de kop molken wurdt. It docht bliken dat Kulyenchikov al 200 jier ferflokt is mei , sa’t it liket, ivichduorrenjende dommens. De wanhopige ynwenners ha de nije skoalmaster oannaam om dy flok te ferbrekken. Se ha der lykwols net by sein dat as it him net binnen 24 oeren slagget, dat er dan krekt sa dom wurdt as sysels. Werom giet Leon net fuort? Hy is fereale op’e byldmoaie dochter fan de dokter. Dy is sa dom dat se noch mar krekt wit hoe’t se sitten gean moat. Fansels slagget it Leo om de flok te ferbrekken en syn breid te winnen. In bûging foar in mearke-eftige klucht mei wat lompe grappen en mei in rustike moraliteit.

In doaze fol krommen

Nei in ôfkickperioade fan 12 wiken yn in rêsthûs foar alkoholisten komt Evy wer thús yn har eigen flat. Hja is ophelle troch har freondinne Toby, 4 oeren yn ‘e taksy, en ferwolkomme troch Jimmy,
mei blommen en iten yn ‘e hûs. Beide binne tige besoarge. Evy is senuweftich “Ik hie sa de pest oan dy ynrjochting, dat ik lúsjefers opgarre om de boel yn ‘e brân te stekken, mar doe’t ik fuort koe, doarst ik net, ik fielde my dêr ynienen sa lekker thús”. Evy rekket min of mear yn paniek as hja sûnt moannen wer allinne is. Toby moat nei in sakediner mei har man Martin. Jimmy nei in audysje, hy is akteur. Dan giet de kaai yn ’t slot en Polly, har dochter stiet yn ‘e keamer mei in koffer, hja wol wer by har men wenje en dêr studearje. Dizze Polly bliuwt har men stypjen, ek al sakket hja werom yn har âlde kwaal. Evy tsjin Polly: “As ik grut bin, wol ik krekt sa wêze als dy”.
KOMMINTAAR:
In realistysk stik oer relaasjes, dêr’t de iensumens fan de 43-jierrige Evy sintraal yn stiet, benammen har langstme nei eigen, echte freonen. In prachtich stik, mei moaie, dúdlike rolfigueren.

SZ

Ik wol by de film

Herbert Tucker, in skriuwer, hat in lytse tweintich jier ferlyn syn frou en bern ferlitten en hat noait wer nei harren omsjoen. No wol Libby, de dochter dy’t yn tiid 19 jier is, witte wa’t har heit is en sy siket krekt sa lang oant sy him fûn hat. As it stik begjint stiet sy, net oankundige, by him foar de doar. Herbert hie hjir alhiel net op rekkene en moat der wol even oan wenne dat der samar ien fan syn bern by him ynkomt. It skriuwen wol de lêste tiid ek al net sa bêst en no dit der ek noch by. Mar it feroaret al gau en in pear dagen letter sit hy al yn noed as sy op in jûn ris wat let thús komt. Steffy, syn freondinne, pleaget him der mei, sa hat sy him noch noait sjoen. As heit en dochter oan elkoar went binne, seit Libby samar dat sy wer nei hûs wol. Hjir is Herbert it ek wer net mei iens, mar Libby giet dochs fuort. Herbert krûpt achter de skriuwmasine, hy hat ynienen ynspiraasje.