De fleurige froulju fan Windsor

John Falstaff, in ridder hat syn hiele libben yn de bordelen sitten. Hy giet nei Windsor en docht dêr krekt as is hy in echte “Don Juan”. Hy komt yn kontakt mei frou Fluth en frou Page. Hy stjoert harren brieven dêr’t hy al syn winsken en ferlangens ynset. Dêr binne de beide froulju net oer te sprekken. Sy wolle him te pakken nimme. Se fine fan alles mei him út. Se slute him op yn ‘e waskoer en goaie him yn ‘e feart. Se litte him in nacht yn it bosk omrinne ferklaaid as frou. Sa leare se John Falstaff om syn leafdesferlangens wat mear foar him te hâlden.