Peer Gynt

Peer Gynt is it ferhaal fan de doarpsjonge, dy’t bekend stiet as in fantast, dy’t ek noch graach lige mei. Op de brulloft fan syn freon Mads Moen wiist de moaie Solveigh him ôf as er freget oft sy mei him dûnsje wol. Ut frustraasje en stomdronken skaakt er de jonge breid Ingrid en giet mei har de bosken yn. Peer ferlit har algau wer, omdat hy Solveigh net ferjitte kin. Fanwege dizze ûntfiering wurdt er ferballe út it doarp en begjint te swalkjen. Hy libbet leaver yn in fantasijwrâld as dat er de ferantwurdlikheid foar it libben oan gean wol. Solveigh komt wer yn syn libben, mar foardat sy tegearre it gelok fine, wurdt Peer konfrontearre mei syn ferline. Hy giet wer op ‘e flecht op ‘e siik nei rykdom en macht, der’t er altyd fan dreamde. Dizze syktocht bringt him nei fiere lannen. At er ald is fynt er einliks wer’t er al sa lang om socht.