It jubileum fan de bank

De bank jubilearret en de direkteur set himsels fia syn ûndergeskikten op it fuotstik. De taspraak lit er troch in klerk meitsje en it kado hat er sel útsocht. In oan legerwâl rekke frou komt om in útkearing by de bank, mar kin min gehoar fine. De direkteur syn jonge frou hat oars net as ferhalen oer har reis, wylst de klerk syn wurk, it skriuwen fan de feestrede, dien meitsje moat. Om fan de seurende frou ôf te kommen, skikt de direkteur har wat jild ta. As de deputaasje fan de bank der ynkomt is de gaos kompleet en alles rint op ‘e non.

NB Neist de gewoane rollen binne der figuranten nedich.