De sterkste

Mefrou X moetet mefrou Y yn in kafee. Ut de monolooch (mefrou Y seit gjin wurd werom), docht bliken dat dizze mefrou Y eartiids in ferhâlding hie mei de man fan mefrou X. Eartiids wiene se freondinnen, mar hiel fyntjes en gemien wriuwt mefrou X mefrou Y de ‘feiten’ yn (of wat der foar troch gean moat): hoe lokkich sy hjoedendei wer is mei har man en hoe allinnich mefrou Y no wol net is.