De lampe

Jout de spanning wer yn in arbeidershúshâlding dy’t ûnder slimme bedriging stiet fan stakende arbeiders (1901), om’t de man út earmoede syn wurd brutsen hat en wer oan ’t wurk gien is.